Ban Điều Hành

Lớp Mẫu Giáo A (Phòng 101)

Lớp Mẫu Giáo B (Phòng 102)

  • Thầy Cao Tiến Dũng
  • Cheng Linda

Lớp 1 - A (Phòng 103)

Lớp 1 - B (Phòng 104)

Lớp 2 (Phòng 105)

Lớp 3 - A (Phòng 106)

  • Cô Ngô Băng Tâm
  • Em Phan Kendrick

Lớp 3 - B (Phòng 201)

Lớp 4 (Phòng 202)

Lớp 5 (Phòng 203)

Lớp 6 (Phòng A)

Lớp Đàm Thoại ( Phòng 204)

  • Thầy Trịnh Văn Tuyền
  • Em Lê Jasmine