Ban Điều Hành

Lớp Mẫu Giáo A (Phòng 101)

Lớp Mẫu Giáo B (Phòng 102)

  • Thầy Cao Tiến Dũng
  • Em Cao Quân Skyler / Em Phan Kenton

Lớp 1 (Phòng 103)

Lớp 2 (Phòng 104)

Lớp 3 (Phòng 105)

Lớp 4 (Phòng 106)

  • Thầy Nguyễn Michael
  • Thầy Trịnh Văn Tuyền
  • Em Phan Kendrick
  • Thầy Lê Jasmine

Lớp 5 (Phòng 201)

Lớp 6 (Phòng 202)