Ban Điều Hành

 • Hiệu Trưởng - Cô Đặng Mỹ Hạnh
 • Phó Hiệu Trưởng Ngoại Vụ - Cô Nguyễn Vỹ Diên Linh
 • Phó Hiệu Trưởng Nội Vụ - Cô Nguyễn Hồng

Lớp Mẫu Giáo A (Phòng 101)

Lớp Mẫu Giáo B (Phòng 102)

 • Thầy Cao Tiến Dũng
 • Cô Cao Cẩm Vân
 • Em Sie Darin 

Lớp 1 - A (Phòng 103)

Lớp 1 - B (Phòng 104)

Lớp 2 - A (Phòng 105)

 • Cô Ngô Băng Tâm

Lớp 2 - B (Phòng 106)

Lớp 3 - A (Phòng 201)

 • Cô Ngô Thúy Vân
 • Em Nguyễn Vincent

Lớp 3 - B (Phòng 202)

Lớp 4 (Phòng 203)

Lớp 5 (Phòng 204)

Lớp 6 (Phòng A)

Lớp Đàm Thoại ( Phòng B)

 • Cô Đặng Mỹ Hạnh
 • Cô Nguyễn Linda
 • Em Huỳnh Johnathan

 Trưởng ban sách giáo khoa: Cô Nguyễn Lan Anh

 Trưởng ban văn nghệ: Cô Vũ Bích Hải