BẢN ĐIỀU LỆ VÀ NỘI QUY

ĐIỀU LỆ I - Trách nhiệm của phụ huynh

Phụ huynh có những trách nhiệm sau đây:

◙ Đưa và rước các em đúng giờ.
◙ Theo dõi, khuyến khích, và giúp đỡ các em trong việc học tiếng Việt.
◙ Nhắc nhở và kiểm soát bài học và bài tập của các em trước giờ học.
◙ Hợp tác với trường và quý thầy cô bằng cách tôn trọng và giữ những quy luật của trường.

ĐIỀU LỆ II - Trách nhiệm của học sinh

Học sinh Trường Việt Ngữ Saddleback có những trách nhiệm sau đây khi đang ở trong phạm vi lớp hoặc trường học:

◙ Phải ăn mặc chỉnh tề khi đến trường, vào lớp học, và vâng lời thầy cô.

◙ Không được dùng những lời lẽ hoặc có những hành động không thích hợp.

◙ Phải hoàn tất bài học và bài làm trước khi vào lớp.

◙ Không được mang hoặc dùng máy chơi games, personal CD, Walkman vào lớp học.

◙ Các em được dùng điện thoại cầm tay trong trường hợp khẩn cấp dưới sự giám thị của thầy cô giáo phụ trách.

◙ Phải báo cáo với các thầy cô, hay Ban Điều Hành, hay Sơ, hay cha Quản Nhiệm những hành động khả nghi, hoặc không thích hợp.

◙ Không được sách nhiễu thầy cô hay những học sinh khác bằng lời nói hay hành động dưới bất cứ hình thức nào.

◙ Phải tôn trọng và giữ quy luật của trường, nếu vi phạm sẽ không được tiếp tục học.

ĐIỀU LỆ III - Đi trễ hoặc vắng mặt
Quý phụ huynh cần đưa con em đến đúng giờ.

◙ Nếu biết con em sẽ đến trễ hoặc vắng mặt xin thông báo trước.

◙ Nếu con em đi trễ hoặc vắng mặt quá nhiều lần(trên 3 lần), hay vắng mặt trong các kỳ thi định kỳ mà không có thông báo trước thì sẽ bị ở lại lớp hoặc không được tiếp tục học nữa.

◙ Trong trường hợp này, học phí đã đóng hoàn toàn sẽ không được trả lại.

ĐIỀU LỆ IV - Đưa quá sớm hoặc rước quá trễ
Phụ huynh có trách nhiệm và bổn phận đưa con em đến lớp Việt Ngữ không quá 5 phút trước giờ học, và rước con em không quá 5 phút sau khi tan lớp học Việt Ngữ. Ngoài những giờ phút ấn định kể trên Trường Việt Ngữ Saddleback hoàn toàn không chịu trách nhiệm cho những gì có thể xảy ra cho các em. Trong trường hợp Ban Điều Hành hoặc Ban Giảng Huấn có lỡ thấy - không hẳn vì trách nhiệm hoặc bị bắt buộc – em nào còn ở lại quá trễ thì chúng tôi sẽ liên lạc với phụ huynh, và nếu cần sẽ báo cáo đến Ban Chấp Hành Cộng Đoàn hoặc cha Quản Nhiệm, và nhà chức trách.

ĐIỀU LỆ V - Ẩu đả
Trường Việt Ngữ Saddleback hoàn toàn không chấp nhận những hành vi bạo động hoặc không thích hợp trong sinh hoạt học đường. Trong trường hợp ẩu đả, cả hai bên - người đánh và người bị đánh - đều bị cho nghỉ học hai tuần liên tiếp. Nếu có em nào dính líu trong 2 lần ẩu đả thì sẽ không được tiếp tục học nữa. Trong trường hợp thương tích có vẻ nặng thì trường sẽ lập tức gọi cơ quan cấp cứu và nhà chức trách; ngoài ra, cả hai bên đều không được tiếp tục học nữa.

Trường hợp ẩu đả, bất cứ nhẹ hay nặng, nếu con em bị đuổi hoặc phụ huynh tự ý rút con em ra khỏi trường, học phí đã đóng hoàn toàn sẽ không được trả lại.

ĐIỀU LỆ VI - Thể lệ hoàn trả học phí
Ngoài những trường hợp kể trên, dưới đây là thể lệ hoàn trả học phí:
          ◙ Từ lúc nhập học cho đến ngày 21 tháng 9, học phí đã đóng sẽ được hoàn trả lại, trừ đi $15.00 tiền sách.
          ◙ Từ ngày 22 tháng 9 trở về sau, học phí đã đóng hoàn toàn sẽ không được trả lại bất cứ  trong trường hợp nào.