Giải Thưởng Học Sinh Niên Khóa 2021 - 2022


Học Sinh Xuất Sắc: Keira Minh Vi Kuennemann

 

Lớp Mẫu Giáo A
Hạng I Malley Tasleen Kiana
Hạng II Cwynar Alexis
Hạng III La James

 

Lớp Mẫu Giáo B
Hạng I Campbell Priya
Hạng I Vũ Anderson
Hạng II Nguyễn Johnathan


Lớp 1
Hạng I

Nguyễn Mỹ Hiền Angelina

Hạng II

Mai Việt

Hạng III

Lê Annette Thùy-An

Lớp 2
Hạng I

Cao Jaslyn

Hạng II

Trần Ngọc Gia Hân

Hạng III

LêTang Cung Mi

Lớp 3
Hạng I Lê Tang Cung Đô
Hạng II Trịnh Khoa Nam
Hạng III Mai Caden Hòa

 Lớp 4
Hạng I

Trịnh Phương Lan Julia

Hạng II

Lê Kenneth Ben

Hạng III

Thái Nhân TimothyLớp 5
Hạng I

Trịnh Thái Lam

Hạng II

Nguyễn Kim-Han Queanna

Hạng III

Nguyễn SophieLớp 6
Hạng I Andrew Minh Hoang Nguyễn
Hạng II Valentina Hoàng Vi Vân Nguyễn
Hạng III Victor Quốc Việt Nguyễn