Danh sách học sinh niên khóa 2012 - 2013

Lớp Mẫu Giáo - A
Giáo viên phụ trách: Cô Nguyễn Hương Giang / Thầy Nguyễn Đăng Khoa
Phòng học: 101
Họ
Tên Đệm
Tên
Phạm Tuyết Ly Kelsey
Phạm Phi Long Kelson
Nguyễn Thanh Kristie
Nguyễn Hồng Anh Sophia
Nguyễn Thanh Benjamin
Thao Lam Camille 
Uy Nathan 
Nguyễn   Chi

 

Lớp Mẫu Giáo - B
Giáo viên phụ trách: Thầy Đào Tiến Tứ / Thầy Cao Tiến Dũng
Phòng học: 102

Họ
Tên Đệm
Tên
Nguyễn  Duy Colin
Cheng Holt Ryan
Phạm Ethan Đăng Khoa
Đinh Diễm Deanna
M Martin
Huỳnh   Hayden
Nguyễn Thy Chloe
Nguyễn Tai Nicholas

 

Lớp 1 - A
Giáo viên phụ trách: Cô Nguyễn Vỹ Diên Linh / Cô Lã Liên Bảo
Phòng học: 103

Đinh Đức Dimitri
Huỳnh Van Ella
Nguyễn Thu Thảo Calista
Herrick T Brina
Phan  Hoàng  Kenton An
Phan   Brandon
Nông Thúy    Anna
Nguyễn Ba  Anthony
  Tristan
Cao Quân Skyler

 

Lớp 1 - B
Giáo viên phụ trách: Cô Nguyễn Lan Anh / Cô Ngô Thúy Vân
Phòng học: 104

Bambao   Jacob
Bambao   Andrew
Trang Brielle
Ngô Thiên Long Brandon
Ngô Thiên Bảo Bryan
Huỳnh Bao Dylan
Jalali   Arianna
Carreras Em Cinnamone
Nguyễn Quyên  Kaylin
Nguyễn Ngọc Madison
  Victoria

 

Lớp 2
Giáo viên phụ trách: Cô Vũ Tuyết Linh / Cô Trần Phương
Phòng học: 104

Tuấn Brendan
Phạm Mai Lynn
Phạm Mai Pauline
Huỳnh K.M Gianna
Trần Phụng Các Jasmine
Trần Tiếu Oanh Evelyn
Hoàng  Collin
Thiện Nathaniel
Phan Hoàng Kevin Nam 11
Phan  Hoàng  Kendrick Việt 9
Thái Nhật Theodore 9
  Veronica 11