Bài Làm Ở Nhà Lớp Mẫu Giáo B

3/29/2020
 

Xin thông báo đến tất cả quý phụ huynh các em sẽ KHÔNG có chương trình Việt ngữ, Giáo Lý, TNTT

từ:
Chúa Nhật ngày 15 tháng 3 đến Chúa Nhật ngày 19 tháng 4.

Kính chúc tất cả quý phụ huynh luôn được khỏe mạnh và bình an.

3/8/2020
1. Các em có bài thi vào Chúa Nhật 3/8/2020.  Xin quý phụ huynh giúp các em học đánh vần và viết những chữ sau đây (bài học 9 phần B): pha trà, cái phà, phở, phi , phê, gói quà, quả , con quạ.  Học ngày trong tuần: thứ Tư = Wednesday, thứ Năm = Thursday, ĂN UỐNG và 4 chữ: P PH Q QU.

2.Tập đọc  bài học 9 phần A và B.

3. Làm bài tập HW 9-2. Print HW9_2 - Click here!

1. The student will have a test this Sunday 3/8/2020.  Please help them to study spelling/writing the following words underline (lesson 9 section B): pha trà, cái phà, phở, phi , phê, gói quà, quả , con quạ.  Study thứ Tư = Wednesday, thứ Năm = Thursday, ĂN UỐNG and  4 letters: P PH Q QU.

2. Practice reading lesson 9 section A & B.

3. Do homework HW9-2. Print HW9_2 - Click here!
3/1/2020
1. Làm bài tập, bài học 9 phần A và B.

2.Tập đọc chữ P PH Q QU, đánh vần phần và tập đọc phần A, B. ăn, uống.

1. Homework: lesson 9 section A & B.

2. Read out loud P PH Q QU, and section A & B, ăn, uống.
2/23/2020
1. Các em có bài thi vào Chúa Nhật 2/23/2020.  Xin quý phụ huynh giúp các em học đánh vần và viết những chữ sau đây (bài học 8 phần B): cà rốt, con , thợ mỏ, cái cổ, nhà gỗ, lá cờ, mỡ heo, bồ câu.  Học ngày trong tuần: thứ Hai = Monday, thứ Ba= Tuesday và 3 chữ: O Ô Ơ.

2. Tập đọc  bài học 8 phần A và B.

3. Làm bài tập HW 8-3. In Bài Học - Click here!

1. The student will have a test this Sunday 2/23/2020.  Please help them to study spelling/writing the following words underline (lesson 8 section B): cà rốt, con , thợ mỏ, cái cổ, nhà gỗ, lá cờ, mỡ heo, bồ câu.  Study thứ Hai = Monday, thứ Ba= Tuesday and  3 letters: O Ô Ơ.

2. Practice reading lesson 8 section A & B.

3. Do homework HW8-3. Print Study Guide - Click here!
2/16/2020
1. Làm bài tập, bài học 8 phần A và B.

2. Tập đọc chữ O Ô Ơ, đánh vần phần A, và tập đọc phần B.

3. Xin nhắc nhở quý phụ huynh là Special Project hạn chót nộp bài là 2/16.

1. Homework: lesson 8 section A & B.

2. Read out loud O Ô Ơ, and section A & B.

3. Reminder: the Special Project is due on 2/16.
2/9/2020
1. Các em không có bài tập cho tuần này.

2. Xin quý phụ huynh ôn lại bài học 7 phần A và B.

3. Xin nhắc nhở quý phụ huynh là Special Project hạn chót nộp bài là 2/16.

1. The student will not have the homework for this week.

2. Review lesson 7 section A & B.

3. Reminder: the Special Project is due on 2/16.
1/19/2020
1. Các em có bài thi vào Chúa Nhật 1/19/2020.  Xin quý phụ huynh giúp các em học đánh vần và viết những chữ sau đây (bài học 7 phần B): con MA, cái MẢ, bố MẸ, cái , tô , người MỄ.  Phân biệt chào theo từng người và tuổi trong bài học 7 phần D.  Học ngày trong tuần: Chủ Nhật = Sunday, thứ Năm= Thursday

2. Tập đọc  bài học 7 phần A và B.

3. Làm bài tập HW 7-3.

4. Special Project: Xin xem phần hướng dẫn làm special project.  Nộp bài vào hạn chót 2/16/2020 - In special project - Click here!

1. The student will have a test this Sunday 1/19/2020.  Please help them to study spelling/writing the following words in capital (lesson 6 section B): con MA, cái MẢ, bố MẸ, cái , tô , người MỄ.  Understand the meaning of the “chào” in section D.  Weekday: Chủ Nhật = Sunday, thứ Năm= Thursday.

2. Practice reading lesson 7 section A & B.

3. Do homework HW7-3.

4. Special Project: please see the attachment for the instructions.  Due date 2/16/2020. In special project - Click here!
1/12/2020
1. Làm bài tập, bài học 7 phần A và B.

2. Tập đọc chữ M & N, đánh vần phần A, và tập đọc phần B.

1. Homework: lesson 7 section A & B.

2. Read out loud M & N, section A & B.
12/15/2019
1. Chúa Nhật này 12/15/2019, các em có bài thi # 6.  Xin quý phụ huynh giúp các em học theo bài học 6 phần B: “ cây, la hét, thước kẻ, kẻ lạ, kệ sách ngày lễ “. 

2. Làm bài tập HW6-3.

1. The student will have a test # 6 this Sunday.  Please help them to study lesson 6 section B: “ cây, la hét, thước kẻ, kẻ lạ, kệ sách ngày lễ “.

2. Do homework HW6-3.
12/8/2019
1. Làm bài tập, bài học 6 phần A và B.

2. Tập đọc chữ K & L, đánh vần phần A, và tập đọc phần B.

3. Homework: lesson 6 section A & B.

4. Read out loud K & L, section A & B.
11/24/2019
1. Chúa Nhật này 11/24/2019, các em có bài thi # 5.  Xin quý phụ huynh giúp các em học theo bài học 5 phần B, hoc chữ “ ă, â, d, đ, e, ê & i, ‘ ` ? ~ . “. 

2. Tập đọc và làm bài tập phần A & B, và HW5-2.

1. This week, the student will have a test # 5.  Please help them to study lesson 5 section B and letter “ ă, â, d, đ, e, ê & i, ‘ ` ? ~ . “.

2. Practice spelling lesson 5 section A&B and HW5-2.
11/17/2019
Tuần này các em không có bài tập.

No homework this week.
11/10/2019
1. Chúa Nhật này 11/10/2019, các em có bài thi # 4.  Xin quý phụ huynh giúp các em học theo study guide test # 4 (đính kèm).  Click here to print study guide!

2. Tập đọc  phần A và học phần B.

1. This week , the student will have a test # 4.  Please help them to study following the study guide test #4 (included).

2. Practice spelling lesson 4 section A and study section B. Click here to print study guide!
11/3/2019
1. Làm bài tập, bài học 4 phần A và B.

2. Tập đọc chữ i, tập đánh vần phần A, và tập đọc phần B.

1. Homework: lesson 4 section A & B.

2. Read out loud i, practice spelling section A & B.
10/27/2019
1. Làm bài tập, HW3-3.

2. Tập đọc, tập viết  và hoc chữ “a, ă, â, b, c, d, đ, e & ê, ‘ ` ? ~ . “.

3. Các em có bài thi (đánh vần) vào Chúa Nhật 10/27/2019.  Xin quý phụ huynh giúp các em học các chữ sau đây: dê dế đề bé bè bế bê, a, ă, â, b, c, d, đ, e & ê và dấu (‘ `? ~ .).

1. Homework: HW3-3.

2. Practice reading, writing and memorizing “a, ă, â, b, c, d, đ, e & ê, ‘ ` ? ~ . “.

3. The student will have a test # 3 (spelling) this week.  Please help them to study based on the following words/letter: dê dế đề bé bè bế bê, a, ă, â, b, c, d, đ, e & ê and Accent marks (‘ `? ~ .).
10/20/2019
1. Làm bài tập, bài học 3 phần A và B.

2. Tập đọc chữ e & ê, tập đánh vần phần A, và tập đọc phần B.

3. Homework: lesson 3 section A & B.

4. Read out loud e & ê, practice spelling section A & B.
10/13/2019
1. Các em có bài thi (spelling) vào Chúa Nhật 10/13/2019.  Xin quý phụ huynh giúp các em học các chữ sau đây: da, dạ, đa, đá, đã, a, ă, â, b, c, d, đ và dau (‘ `? ~ .).

2. Làm bài tập HW2-3 và bài học 2 phần B.  Tập đọc  phần A và B.

3. Tập nói và chào hỏi: thưa Ba, thưa Mẹ, thưa ông, thưa Bà.

1. The student will have a test # 2 (spelling) this week.  Please help them to study based on the following words: da, dạ, đa, đá, đã, a, ă, â, b, c, d, đ and Accent marks (‘ ` ? ~ .).

2. Homework (hand-out) HW2-3 and lesson 2 section B.  Practice spelling lesson 2 section A & B.

3. Practice simple greeting: thưa Ba, thưa Mẹ, thưa ông, thưa Bà.
10/6/2019
1. Làm bài tập, bài học 2 phần A.

2. Tập đọc chữ d & đ, đánh vần phần A.

3. Tuần này các em sẽ tiếp tục học bài học 2 phần B, thực tập bài tập trong lớp, và ôn bài cho bài thi #2.

1. Homework: lesson 2 section A.

2. Read out loud d & đ and practice spelling section A.

3. This week, the students will continue lesson 2 section B, practice in-class exercise and review for test #2.
9/29/2019
1. Các em có bài thi vào Chúa Nhật 9/29/2019.  Xin quý phụ huynh giúp các em học bài theo những chữ trong phần B (chữ đậm): số ba, con , cái ca, ông , chua, chị cả, ba má, tím. 

2. Làm bài tập: bài học 1 phần A và B.

3. Tập nói và chào hỏi: thưa Ba, thưa Mẹ, chào Ba, chào Mẹ.

Xin quý phụ  huynh chú ý.  Các em chỉ cần học 10 phút mỗi ngày, học lâu sẽ làm các em không còn hứng thú học nữa.

1. The student will have a test this week 9/29/2019.  Please help them to study lesson 1 section B (highlighted): số ba, con , cái ca, ông , chua, chị cả, ba má, tím.

2. Homework: lesson 1 section A & B.

3. Practice simple greeting: thưa Ba, thưa Mẹ, chào Ba, chào Mẹ.

I would like to advise the parents that the student needs only 10 minutes every day to learn the lesson.
9/22/2019
1. Làm bài: Tô lồng đèn với 5 màu đã học trong lớp.  Các em phải biết nói những màu mà các em đã tô.

2. Tập nói và chào hỏi: thưa Ba, thưa Mẹ, chào Ba, chào Mẹ.

3. Tuần tới, các em sẽ học bài học 1 và ôn lại 5 màu đã học.

1. Homework for this week: Color the lantern with 5 colors that already learned in the class.  The student will identify the color.

2. Practice simple greeting: thưa Ba, thưa Mẹ, chào Ba, chào Mẹ.

3. Next week, we will learn lesson 1 and review 5 colors.