Bài Làm Ở Nhà Lớp Mẫu Giáo B

05/01/2022
 
04/03/2022
1. Các em có bài thi vào Chúa Nhật 4/3/2022, bài học 11.  Xin quý phụ huynh giúp các em học bài:

     a. Những chữ trong phần B (chữ đậm): cái hũ   cái tủ   nụ hoa   sư tử   cái lu   cái dù   ông sư   con.

     b. Cách dùng chữ con trước tên thú vật, cái trước tên đồ vật, trái/quả trước tên trái cay, màu trước tên màu sac.

2. Làm bài tập: bài học 11 phần B, HW11-3.

1. The student will have a quick test this week 4/3/2022 lesson 11.  Please help them to study:
 Lesson 11 section B (highlighted/underline): cái hũ   cái tủ   nụ hoa   sư tử   cái lu   cái dù   ông sư   con cú.

2. Practice to use  con when calling out animal and cái when calling out thing, trái/quả when calling out fruit and màu when calling out color.

Link to practice speaking: cái hũ   cái tủ   nụ hoa   sư tử   cái lu   cái dù   ông sư   con cú   

Tập Đọc - Click here!

03/27/2022
1. Tập đọc chữ u, ư, đánh vần bài học 11 phần A, B.

2. Làm bài tập: bài học 11 phần A, B.

1. Read out loud u, ư and practice spelling lesson 11 section A, B. 

2. Homework for this week: Lesson 11 section A and B.

Link to practice speaking: cái hũ   cái tủ   nụ hoa   sư tử   cái lu   cái dù   ông sư   con cú

Tập Đọc - Click here!

01/23/2022
1. Các em có bài thi vào Chúa Nhật 1/23/2022, bài học 7.  Xin quý phụ huynh giúp các em học bài theo những chữ trong phần B (chữ đậm): cái , bố mẹ, cái mả, con ma, tô người Mễ.   
2. Làm bài tập, bài học 7 phần  B.

1. The student will have a quick test this week 1/23/2022 lesson 7.  Please help them to study on lesson 7 section B (highlighted/underline): cái , bố mẹ, cái mả, con ma, tô người Mễ.  

2. Homework: lesson 7 section B.
01/16/2022
1. Tập đọc chữ m và n, đánh vần bài học 7 phần A.

2. Làm bài tập: bài học 7 phần A, HW7.

3. Các em nghĩ học tuần qua, xin quý phụ huynh giúp các em ôn bài học 6 phần B để làm make-up bài thi # 6.

1. Read out loud m & n and practice spelling lesson 7 section A. 

2. Homework for this week: Lesson 7 section A and hand-out HW7.

3. The students were absent last week, please review lesson 6 section B for the make-up test # 6.

Link to practice speaking: cái ná, bố mẹ, cái mả, con ma, tô mì người Mễ   

Tập Đọc - Click here!

12/19/2021

1. Tập đọc chữ k và l, đánh vần bài học 6 phần A.

2. Làm bài tập: bài học 6 phần A, HW6.

3. Các em nghĩ học tuần qua, xin quý phụ huynh giúp các em ôn bài học 5 phần B để làm make-up bài thi # 5. Kèm theo là HW6.

4. Lớp Mẫu Giáo B sẽ có Christmas party cho các em vào Chúa Nhật này 12/19.  Xin quý phụ huynh cho biết nếu các em có bị dị ứng về thực phẩm.

1. Read out loud k & l and practice spelling lesson 6 section A. 

2. Homework for this week: Lesson 6 section A and hand-out HW6.

3. The students were absent last week, please review for the make-up test # 5.  Attached is the handed out homework HW6.

4. MG-B will have a Christmas party this Sunday 12/19.  Please let me know if your child has any food allergies.  

Link to practice speaking: lá cây, ngày lễ, la hét, kệ sách, kẻ lạ, thước kẻ 

Tập Đọc - Click here!

12/12/2021
1. Các em có bài thi vào Chúa Nhật 12/12/2021, bài học 5.  Xin quý phụ huynh giúp các em học bài theo những chữ trong phần B (chữ đậm): con , ngựa , mùa , mồm, ông hề, nhà ga.  Dùng bài tập HW5-1Hw5-3 đe hoc thi.

2. Làm bài tập, bài học 5 phần  B.

1. The student will have a test this week 12/12/2021 lesson 5.  Please help them to study on lesson 5 section B (highlighted/underline): con , ngựa , mùa , mồm, ông hề, nhà ga.

2.  You can use hand-out HW5-1 and HW5-3 as a guideline for studying.
Homework: lesson 5 section B.

Link to practice speaking: con gà, ngựa hí, mùa hè, há mồm, ông hề, nhà ga   

Tập Đọc - Click here!

12/5/2021
1. Tập đọc chữ g và h, đánh vần bài học 5 phần A.
2. Làm bài tập: bài học 5 phần A, HW5.
3. Các em nghĩ học tuần qua, xin quý phụ huynh giúp các em ôn bài học 4 phần B để làm make-up bài thi # 4. Kèm theo là HW5. Click here!

1. Read out loud g & h and practice spelling lesson 5 section A. 
2. Homework for this week: Lesson 5 section A and hand-out HW5.
3. The students were absent last week, please review for the make-up test # 4.  Attached is the handed out homework HW5. Click here!

Link to practice speaking: con gà, ngựa hí, mùa hè, há mồm, ông hề, nhà ga

Tập Đọc - Click here!

11/21/2021
Các em có bài thi vào Chúa Nhật 11/21/2021, bài học 4. 

Xin quý phụ huynh giúp các em học bài theo những chữ trong phần B (chữ đậm): hòn bi, quả bí, cái bị, dì em, bị , đi bộ.

Tập điền vào chỗ trống (có trong bài thi):
i là hòn ____
i là quả ____
i là cái _____
cái ____ đựng hòn ______

Làm bài tập, bài học 4 phần  B.

The student will have a test this week 11/21/2021 lesson 4.  Please help them to study on lesson 4 section B: hòn bi, quả bí, cái bị, dì em, bị , đi bộ.  

Fill in the blank (study for test):
i là hòn ____
i là quả ____
i là cái _____
cái ____ đựng hòn ______

Homework: lesson 4 section B.
11/14/2021
1. Tập đọc chữ i, đánh vần bài học 4 phần A.
2. Làm bài tập: bài học 4 phần A, HW4.
3. Các em nghĩ học tuần qua, xin quý phụ huynh giúp các em ôn bài học 3 phần B để làm make-up bài thi # 3. Kèm theo là HW4. Print HW4 - Click here!

1. Read out loud i and practice spelling lesson 4 section A. 
2. Homework for this week: Lesson 4 section A and hand-out HW4.
3. The students were absent last week, please review for the make-up test # 3.  Atatched is the handed out homework HW4. Print HW4 - Click here!

Link to practice speaking: hòn bi, quả bí, cái bị, dì em, bị té, đi bộ

Tập Đọc - Click here!

11/7/2021
1. Các em có bài thi vào Chúa Nhật 11/7/2021, bài học 3.  Xin quý phụ huynh giúp các em học bài theo những chữ trong phần B (chữ đậm): đề thi, bế em bé, con , cái , con dế, con  
2. Làm bài tập, bài học 3 phần  B.

1. The student will have a test this week 11/7/2021 lesson 3.  Please help them to study on lesson 1 using the study guide: đề thi, bế em bé, con dê, cái bè, con dế, con .  

2. Homework: lesson 3 section B.
10/30/2021
 1. Tập đọc chữ e & ê, đánh vần bài học 3 phần A.
 2. Làm bài tập: bài học 3 phần A, HW3-1.
 3. Kèm theo là video học mẫu tự ABC để giúp các em học mẫu tự dễ dàng hơn. Click here!
 4. Read out loud e & ê and practice spelling lesson 3 section A. 
 5. Homework for this week: Lesson 3 section A and hand-out HW3-1.
 6. Attached is the video to help the student learning the Vietnamese alphabets.

 

Link to practice speaking: đề thi, bế em bé, con dê, cái bè, con dế, con bê

Tập Đọc - Click here!

10/24/2021
 1. Các em có bài thi vào Chúa Nhật 10/24/2021, bài học 2.  Xin quý phụ huynh giúp các em học bài theo những chữ trong phần B (chữ đậm): da , dạ thưa, đá banh, cây đa, dạ dày, đã học.  Practice 2 đã được phát cho các em vào tuần qua.
 2. Làm bài tập, bài học 2 phần  B.
 1. The student will have a test this week 10/24/2021 lesson 2.  Please help them to study on lesson 1 using the study guide: da , dạ thưa, đá banh, cây đa, dạ dày, đã học.  The Practice 2 was already handed out to the students in class last week.
 2. Homework: lesson 2 section B.

Link to practice speaking: màu đen, màu xanh lam, màu xanh lá cây, màu nâu

Tập Đọc - Click here!

10/17/2021
1. Tập đọc chữ d & đ, đánh vần phần A.
2. Làm bài tập: bài học 2 phần A, HW2-1.
1. Read out loud d & đ and practice spelling section A. 
2. Homework for this week: Lesson 2 section A and hand-out HW2-1.

Link to practice speaking: da bò, dạ thưa, đá banh, cây đa, dạ dày, đã học

Tập Đọc - Click here!

10/10/2021
1. Các em có bài thi vào Chúa Nhật 10/10/2021.  Xin quý phụ huynh giúp các em học bài theo những chữ trong phần B (chữ đậm): số ba, con , cái ca, ông , chua, chị cả, ba má, tím.  Phụ huynh dùng link dưới đây để các em tập theo study guide, phân biệt các dấu  ‘ `  ?  ~  . và màu sắc.  Study Guide đã được phát cho các em vào tuần qua.
2. Làm bài tập, bài học 1 phần  B.
3. Tập nói và chào hỏi: thưa Ba, thưa Mẹ, chào Thầy, chào Cô.
1. The student will have a test this week 10/10/2021.  Please help them to study on lesson 1 using the study guide: số ba, con , cái ca, ông , chua, chị cả, ba má, tím. The link below is for practicing to speak.  The study guide already handed out to the students in class last week.
2. Homework: lesson 1 section B.
3. Practice simple greeting: thưa Ba, thưa Mẹ, chào Thầy, chào Cô.

Link to practice speaking: số ba, con , cái ca, ông , chua, chị cả, ba má, tím

Tập Đọc - Click here!

10/03/2021
 1. Làm lồng đèn theo chỉ dẫn trong youtube.  Email đã gởi ra vào tuần trước hoặc vô homework website bên dưới.  Hạn chót để nộp lồng đèn vào tuần này 10/3.
 2. Làm bài tập: bài học 1 phần A.
 3. Tập nói và chào hỏi: thưa Ba, thưa Mẹ, chào Thầy, chào Cô.
 1. The lantern will be shown in the class this week 10/3.  Please work with your kid following the youtube instruction.  I already sent the email last week or you can visit the homework website. 
 2. Homework for this week: Lesson 1 section A.
 3. Practice simple greeting: thưa Ba, thưa Mẹ, chào Thầy, chào Cô.
09/26/2021
Bài tập 1: làm lồng đèn cho Tết Trung Thu.  Nộp bài vào Chúa Nhật này 9/26/2021.

This is a first assignment for your kid: making a lantern for Autumn Festival (Tết Trung Thu).  The assignment is for the parents and kid working together.  Please bring the lantern in the class on this Sunday 9/26.  

Below is the link youtube how to make a simple lantern.  Please be creative and use whatever material you have (you can buy the material) to build it.  You can use the glue instead of the double tape as example....

Cách Làm Lồng Đèn Vô Cùng Đơn Giản l 24h Khéo Tay