Bài tập đọc lớp mẫu giáo
 

Bài 1    Bài 2    Bài 3    Bài 4    Bài 5    Bài 6    Bài 7    Bài 8

Bài 9    Bài 10    Bài 11    Bài 12    Bài 13    Bài 14    Bài 15

  Bài tập đọc lớp 1
 

Bài 1    Bài 2    Bài 3    Bài 4    Bài 5    Bài 6    Bài 7    Bài 8

Bài 9    Bài 10    Bài 11    Bài 12    Bài 13    Bài 14    Bài 15

  Bài tập đọc lớp 2
 

Bài 1    Bài 2    Bài 3    Bài 4    Bài 5    Bài 6    Bài 7    Bài 8

Bài 9    Bài 10    Bài 11    Bài 12    Bài 13    Bài 14    Bài 15

  Bài tập đọc lớp 3
 

Bài 1    Bài 2    Bài 3    Bài 4    Bài 5    Bài 6    Bài 7    Bài 8

Bài 9    Bài 10    Bài 11    Bài 12    Bài 13    Bài 14    Bài 15

  Bài tập đọc lớp 4
 

Bài 1    Bài 2    Bài 3    Bài 4    Bài 5    Bài 6    Bài 7    Bài 8

Bài 9    Bài 10    Bài 11    Bài 12    Bài 13    Bài 14    Bài 15