Bài Làm Ở Nhà Lớp Mẫu Giáo A

05/01/2022
Chủ Nhật này lớp sẽ thi bài 8,9 & 10. 

1/ Xin quý phụ huynh giúp các em ôn lại tất cả các vần cho bài 8-10:  O, Ô, Ơ, P, PH, Q, QU, R, S & T. 

2/ Tập đọc phần D, trang 38.
3/ Tập viết và hiểu nghĩa cho các chữ dưới đây:

-Bố=Dad
-Bò=Craw or cow
-Cổ=Neck 
-Có=Have
-Mơ=Dream
-Mở=Open
-Phở=VN noodle soup
-Pha=Mix
-Quà=Gift
-Quá=A lot, many, much

Để giúp các em thu thập được nhiều, xin quý phụ huynh cho các em làm bài không hơn 15 phút MỖI NGÀY. 

T.B.  Giờ học từ 1:40-2:40 Chủ Nhật 
Bài làm hàng tuần được ghi nhận ở  http://tvnsaddleback.org 

This Sunday we will have a review test for lessons 8, 9 & 10. 

1/ Please help your child review all letters in lessons 8-10:  O, Ô, Ơ, P, PH, Q, QU, R, S & T.
2/ Practice reading part D, page 38. 

3/ Practice writing & understand the following words:

-Bố=Dad
-Bò=Craw or cow
-Cổ=Neck 
-Có=Have
-Mơ=Dream
-Mở=Open
-Phở=VN noodle soup
-Pha=Mix
-Quà=Gift
-Quá=A lot, many, much

For best results, please help your child do homework NO MORE than 15 minutes each day. 

04/10/2022
Bài 11: Vần U & Ư.

1/ Tập viết & đọc tất cả các chữ ở trang 44 & 45.  

2/ Tập đọc phần Đ ở cuối trang 48.

3/ Tuần này sẽ có tiệc mừng lễ phục sinh & các em múa sẽ tập trong giờ của lớp.

Để giúp các em thu thập được nhiều, xin quý phụ huynh giúp các em làm bài MỖI NGÀY không quá 15 phút. 


1/ Practice writing & reading all words on page 44 & 45.

2/ Practice reading part D at end of page 48.

3/ Our class will have a little party to celebrate Easter & dancers will practice during class time. 

For best results, please help your child do homework NO MORE than 15 minutes each day. 
Thank you parents for all your help and continuous support. 
04/03/2022
1. Tập đọc và viết tất cả những chữ trong phần A trong trang 39 - 40.

2. Các em tiếp tục tập hỏi thăm trong phần D-Tập Đọc trong trang 38.

1. Read and write all the words in part A in pages 39 - 40. 

2. Continue to practice the conversation of part D in page 38.
03/27/2022
1. Tập đọc và viết tất cả những chữ trong phần A, B, C trong trang 35 - 38.

2. Các em tập hỏi thăm trong phần Tập Đọc trong trang 38.

1. Read and write all the words in part A, B, C in pages 35 - 38

2. Practice to the conversation of part D in page 38.
03/13/2022
1.  Tập đọc và học thuộc các từ trang 68.

2.  Viết Chính Tả câu :  " Nòi giống lúc biến phải cần giải nguy."

Các em sẽ có Bài Kiểm Tra vào Chúa Nhật này, ngày 13/3.
Các em cần làm những phần như sau:

1. Tập đọc và viết tất cả những chữ trong trang 35, 36, 37.

2.Các em học thêm nghĩa của các chữ trong phần A như sau:
- pha: to mix
- phá: to destroy
- phí: to waste
- quà: present, gift
- quả: fruit
- que: stick
- què: crippled

1. Read and write all the words in pages 35,36, 37

2. Learn meanings of the words in part A:

pha: to mix
phá: to destroy
- phí: to waste
- quà: present, gift
quả: fruit
que: stick
què: crippled

01/30/2022
1/ Ôn tất cả vần trong Bài 1 - 8

Tập đọc chậm rãi & rõ ràng. 


 2/ Nhận diện số 1-20 (Trang 86 & 87) và biết màu sắc (trang 93).


Để chuẩn bị mừng Tết, các em đã học chúc Tết trong lớp. Xin quý phụ huynh giúp các em ở nhà tập 2 câu chúc sau: (khoanh tay)


—Năm mới con xin kính chúc
Ông Bà khỏe mạnh.


—Năm mới con xin kính chúc Ba Má/Ba Mẹ vui vẻ. 


Nếu có thể được xin quý phụ huynh cho các em mặc y phục áo dài Việt Nam đến lớp tuần tới để mừng Tết & chụp hình kỷ niệm.  

1/Review all letters from lessons 1- 8:  read slowly with correct PRONUNCIATION. 


2/ learn recognize  numbers 1-20 (page 87 & 89) and colors (page 93). In preparation for Vietnamese New Year celebration, the students learned New Year wishes in class. Please help your child practice 2 wishes below:  (fold arms)


—Năm mới con xin kính chúc 
Ông Bà khỏe mạnh. 


—Năm mới con xin kính chúc Ba Má/Ba Mẹ vui vẻ.  


If possible please have your child come wearing áo dài (Vietnamese traditional dress) for class picture & memory.
01/23/2022
1/ Bài 8: vần O, Ô, Ơ

Tập đọc & tập viết tất cả những chữ ở trang 32 & 33. 


Tôi muốn nhấn mạnh về sự CẦN THIẾT của các em làm bài mỗi ngày. Nhất là tập đọc rõ ràng, nhận diện số 1-20 (Trang 86 & 87) và biết màu sắc (trang 93)


Để giúp các em thu thập được nhiều, xin quý phụ huynh giúp các em làm bài MỖI NGÀY không quá 10 phút

1/ Lesson 8: Letters O, Ô, Ơ practice writing & reading ALL words on pages 32 & 33. 


I can’t stress enough about the IMPORTANCE of daily homework. Especially correct PRONUNCIATION, recognition of  numbers 1-20 (page 87 & 89) and know colors(page 93)


For best results, please help your child do homework NO MORE than 10 minutes each day. 
01/16/2022
1/ Bài 7: vần M & N

Tập đọc
 & tập viết tất cả những chữ ở trang 29 & 30. 
2/ Tiếp tục Tập đếm & nhận diện từ số 1 đến số 20. 


Để chuẩn bị mừng Tết, các em đã được học vài phong tục & chữ về Tết. Xin quý phụ huynh giúp các em hiểu nghĩa những chữ dưới:

-Tết - Vietnamese New Year
-Lì Xì - Lucky money
-Áo dài - Vietnamese traditional dress
-Múa Lân - Dragon dance
-Chúc Tết - New Year wish
-Bánh chưng - Square sticky rice cake


Để giúp các em thu thập được nhiều, xin quý phụ huynh giúp các em làm bài MỖI NGÀY không quá 10 phút. 

1/ Lesson 7: Letters M & N  Practice writing & reading ALL words on pages 29 & 30. 

2/Practice counting & recognizing numbers 1 to 20. 

3/In preparation for Tết celebration, our class learned a few words & traditions. Please help your child understand the words below:

-Tết - Vietnamese New Year
-Lì Xì - Lucky money
-Áo dài - Vietnamese traditional dress
-Múa Lân - Dragon dance 
-Chúc Tết - New Year wish
-Bánh chưng - Square sticky rice cake


For best results, please help your child do homework NO MORE than 10 minutes each day. 
Thank you parents for all your help and continuous support. 

12/19/2021
1/ Bài 6: vần K & L

Tập đọc & tập viết tất cả những chữ ở trang 25 & 26. 
2/ Tiếp tục Tập đếm từ số 1 đến số 20. 
3/ Tập trả lời tên & tuổi mỗi ngày: 


xin phụ huynh giúp hỏi “con tên gì?
các em trả lời “dạ con tên——“


Phụ huynh hỏi “con mấy tuổi “
Các em trả lời “dạ con—-tuổi”
& luôn nhắc các em nói “dạ con cám ơn” mỗi khi ai cho gì. 


Lớp sẽ có tiệc mừng Giáng Sinh, mong rằng các em sẽ đến chung vui & nhận quà.


Để giúp các em thu thập được nhiều, xin quý phụ huynh giúp các em làm bài MỖI NGÀY không quá 10 phút. 

1/ lessons 4 & 5 letters I, G & H Practice writing & reading ALL words on pages 18, 21 & 22. 

2/Practice counting from 1 to 20. 

3/Practice answering name & age daily:


Parents help ask “con tên gì?
Child answer “dạ con tên—-“
Parent ask “con mấy tuổi?”
Child answer “dạ con—- tuổi?
and remind your child to say “Dạ cám ơn” every time accepting something.

For best results, please help your child do homework NO MORE than 10 minutes each day. 
Thank you parents for all your help and continuous support. 

12/12/2021
Bài làm ở nhà cho tuần 12/06/21:

1/ Bài 4 & 5: vần I, G & H
Tập đọc & tập viết tất cả những chữ ở trang 18, 21 & 22. 
2/ Tập đếm từ số 1 đến số 20. 
3/ Tập trả lời tên & tuổi mỗi ngày: 


xin phụ huynh giúp hỏi “con tên gì?
các em trả lời “dạ con tên——“


Phụ huynh hỏi “con mấy tuổi “
Các em trả lời “dạ con—-tuổi”
& luôn nhắc các em nói “dạ con cám ơn” mỗi khi ai cho gì. 


Để giúp các em thu thập được nhiều, xin quý phụ huynh giúp các em làm bài MỖI NGÀY không quá 10 phút. 

 

1/ lessons 4 & 5 letters I, G & H Practice writing & reading ALL words on pages 18, 21 & 22. 
2/Practice counting from 1 to 20. 
3/Practice answering name & age daily:


Parents help ask “con tên gì?
Child answer “dạ con tên—-“
Parent ask “con mấy tuổi?”
Child answer “dạ con—- tuổi?
and remind your child to say “Dạ cám ơn” every time accepting something.

For best results, please help your child do homework NO MORE than 10 minutes each day. 
Thank you parents for all your help and continuous support. 

11/21/2021
Chủ Nhật tới 11/21/21 lớp sẽ thi bài 1-3. 

Để giúp các em thi được kết quả tốt, quý phụ huynh giúp các em học mỗi ngày bằng cách như sau:

Thứ Hai & Thứ Ba- phụ huynh đọc cho các em viết tất cả các vần trong bài 1-3:  A,Ă,Â,B,C,D,Đ, E,Ê và 5 dấu- sắc, huyền, hỏi, ngã & nặng. 


Thứ Tư & Thứ Năm- phụ huynh đọc cho các em viết và nói nghĩa cho những chữ dưới:
Ba- Dad or the number 3
Bà- Grandma or elderly lady
Bé- A baby; small/little 
Cá- A fish
Cà- Tomato 
Đá- To kick; a rock/stone; Ice cube Đã- Already
Dê- A goat 
Dế- A cricket
Dễ- Easy
Đã - Already 

Thứ Sáu- phụ huynh viết số cho các em nhận diện từ số 1-10.


Để giúp các em thu thập được nhiều, xin quý phụ huynh giúp các em học MỖI NGÀY không quá 10 phút. 

Next Sunday 11/21/21 Our class will have a test for lessons 1-3. 

To help your child do well, please help him/her study as follows:


Monday & Tuesday- parents read & have your child write all letters in lessons 1-3:  A,Ă,Â,B,C,D,Đ,E & Ê and 5 accent marks. 


Wednesday & Thursday- parents read and have your child write & say the meanings of the following words:
Ba- Dad or the number 3
Bà- Grandma or elderly lady 
Bé- A baby; small/little 
Cá- A fish 
Cà- Tomato 
Đá- To kick; a rock/stone; Ice cube Đã- Already
Dê- A goat
Dế- A cricket
Dễ- Easy
Đã - Already 


Friday - parents write and have your child recognize numbers 1 thru 10. 


For best results, please help your child study NO MORE than 10 minutes each day. 
Thank you parents for all your help and continuous support. 

11/14/2021
Bài làm ở nhà cho tuần 11/08/21:

Để chuẩn bị cho bài thi ôn tử bài 1 đến bài 3 vào ngày 11/21/21, xin quý phụ huynh giúp các em:


1/ Biết viết tất cả các vần trong bài 1-3:  A,Ă,Â,B,C,D,Đ, E,Ê. 


2/ Biết nhận diện số 1 đến số 10.


3/ Học thuộc 5 dấu- sắc, huyền, hỏi, ngã & nặng. 


4/ Hiểu nghĩa hết những chữ dưới:
Ba- Dad or the number 3
Bà- Grandma or elderly lady
Bé- A baby; small/little 
Cá- A fish
Cà- Tomato 
Đá- To kick; a rock/stone; Ice cube Đã- Already
Dê- A goat 
Dế- A cricket
Dễ- Easy 

Chủ Nhật này lớp sẽ ôn lại thêm cho các em.  Để giúp các em thu thập được nhiều, xin quý phụ huynh giúp các em học MỖI NGÀY không quá 10 phút.

To Help prepare for our first review test of lessons 1 through 3 on 11/21/21, please help your child:


1/ Know how to write all letters in lessons 1-3: A,Ă,Â,B,C,D,Đ,E & Ê. 


2/ Can recognize numbers 1 to 10. 


3/ Know how to write 5 accent marks (page 7). 


4/ Know meanings of the following words:
Ba- Dad or the number 3
Bà- Grandma or elderly lady 
Bé- A baby; small/little 
Cá- A fish 
Cà- Tomato 
Đá- To kick; a rock/stone; Ice cube Đã- Already
Dê- A goat
Dế- A cricket
Dễ- Easy 


This Sunday we will review again in class. For best results, please help your child study NO MORE than 10 minutes each day. 

11/7/2021
1/ Ôn Bài 1-3 vần A,Ă,Â,B,C,D,Đ, E,Ê: Tập đọc & tập viết tất cả những chữ ở trang 7,8,11, 14 & 15. 

2/ Tiếp tục đếm từ số 1 đến số 10.

3/ Tiếp tục chào mỗi ngày trước khi đi học & sau khi học về & tập nói“dạ con cám ơn” mỗi khi ai cho gì. 

4/ Lớp bắt đầu học về màu sắc, cho nên xin quý phụ huynh giúp các em mỗi ngày tập nói:

“tóc của con màu đen/nâu”

“mắt của con màu nâu”
“răng của con màu trắng”
“áo của con màu…”
“quần/đầm của con màu…”
Để giúp các em thu thập được nhiều, xin quý phụ huynh giúp các em làm bài MỖI NGÀY không quá 10 phút.

1/ Review lessons 1-3 letters A,Ă,Â,B,C,D,Đ,E & Ê:  Practice & reading ALL words on pages 7,8,11,14 & 15. 

2/ Review counting from 1 to 10. 

3/ Continue greeting “Dạ con chào Ba, Mẹ…” everyday before going to school & coming home from school and saying “Dạ cám ơn” every time accepting something.

4/ Our class just started to learn about colors, so please help your child everyday to say:

“my hair is black/brown”

“my eyes are brown”
“my teeth are white”
“my shirt is …”
“my bottom (pants/shirts/skirt) is…”

For best results, please help your child do homework NO MORE than 10 minutes each day
10/30/2021
1/ Bài 3 vần E & Ê: Tập đọc & tập viết tất cả những chữ ở trang 13 & 11
2/ Tập đếm từ số một đến số 10.
3/ Tiếp tục tập chào mỗi ngày trước khi đi học & sau khi học về & tập nói“dạ con cám ơn” mỗi khi ai cho gì. 

Để giúp các em thu thập được nhiều, xin quý phụ huynh giúp các em làm bài MỖI NGÀY không quá 10 phút. 

1/Lesson 3 letters E & Ê:  Practice & reading ALL words on pages 13 & 14. 
2/ Learn to count from 1 to 10. 
3/ Continue Practice greeting “Dạ con chào Ba, Mẹ…” everyday before going to school & when coming home from school and saying “Dạ cám ơn” every time accepting something. 

For best results, please help your child do homework NO MORE than 10 minutes each day. 

10/24/2021
1/ Ôn Bài 1 & 2: Tập đọc tất cả những chữ ở trang 7,8 & 11

2/ Tập đếm từ số một đến số 5. 

3/ Tiếp tục tập chào mỗi ngày trước khi đi học & sau khi học về & tập nói“dạ con cám ơn” mỗi khi ai cho gì. 

Để giúp các em thu thập được nhiều, xin quý phụ huynh giúp các em làm bài MỖI NGÀY không quá 10 phút. 

1/  Review Lesson 1 & 2:  practice reading ALL words on pages 7, 8 & 11. 

2/ Learn to count from 1 to 5. 

3/ Continue Practice greeting “Dạ con chào Ba, Mẹ…” everyday before going to school & when coming home from school and saying “Dạ cám ơn “every time accepting something. 

For best results, please help your child do homework NO MORE than 10 minutes each day. 
Thank you parents for all your help and continuous support. 

10/17/2021
1/ Ôn Bài 1: Tập đọc tất cả những chữ ở trang 7 & 8. 
2/ Bài 2: Tập viết & đọc tất cả những chữ  ở  trang 11.
3/ Tập hát bài “A Chào Ba” đã phát trong lớp. 
4/ Tiếp tục tập chào mỗi ngày trước khi đi học & sau khi học về & tập nói“dạ con cám ơn” mỗi khi ai cho gì. 

Để giúp các em thu thập được nhiều, xin quý phụ huynh giúp các em làm bài MỖI NGÀY không quá 10 phút. 

1/  Review Lesson 1 and practice reading ALL words on pages 7 & 8. 
2/ Lesson 2: Practice writing & reading ALL words on page 11 
3/ Practice singing song “A Chào Ba” given in class. 
4/ Continue Practice greeting “Dạ con chào Ba, Mẹ…” everyday before going to school & when coming home from school and saying “Dạ cám ơn “every time accepting something. 

For best results, please help your child do homework NO MORE than 10 minutes each day. 

10/10/2021
1/ Tập đọc tất cả những chữ trong BÀI I trang 7 & 8 
2/ Tập viết mỗi chữ 3 lần trang 7,8 & 9
3/ Tập viết vần A & chữ số một ở giấy phát trong lớp. 
4/ Tiếp tục tập chào mỗi ngày trước khi đi học & sau khi học về & tập nói“dạ con cám ơn” mỗi khi ai cho gì. 

Để giúp các em thu thập được nhiều, xin quý phụ huynh giúp các em làm bài MỖI NGÀY
không quá 10 phút. 


1/ Practice reading ALL words on pages 7 & 8. 
2/ Practice writing each word 3 times on pages 7,8 & 9. 
3/ Practice writing letter A & number one on page given in class 
4/ Practice greeting “Dạ con chào Ba, Mẹ…” everyday before going to school & when coming home from school and saying “Dạ cám ơn “ every time accepting something. 

For best results, please help your child do homework NO MORE than 10 minutes each day. 

10/03/2021
1/ Tập đọc tất cả những chữ trong BÀI I trang 7 & 8 

2/ Tập viết mỗi chữ 3 lần trang 7,8 & 9

3/ Hiểu nghĩa những câu dưới:
      Tết Trung Thu; Bánh Trung Thu
       Lồng đèn; múa lân 

4/ Tiếp tục tập chào mỗi ngày trước khi đi học & sau khi học về & tập nói “dạ con cám ơn” mỗi khi ai cho gì. 
09/26/2021
Xin quý phụ huynh giúp các em tập khoanh tay cuối đầu nói “dạ con chào Ba/Mẹ/Ông/Bà…” mỗi buổi sáng trước khi đi học & sau khi học về. 
Xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ tận tình của tất cả quý phụ huynh.