Bài Làm Ở Nhà Lớp Đàm Thoại

In Chương Trình Học - Click here!

10/8 - 10/15
Các em không có bài làm ở nhà.
10/1 - 10/8
Các em sẽ có kiểm tra bỏ dấu bài "Tết Trung Thu". In bài học "Tết Trung Thu" - Click here!
9/24 - 10/1
Các em không có bài làm ở nhà.
9/17 - 9/24
Các em hãy kể ra 5 lợi ích khi học tiếng Việt.
9/10 - 9/17
Các em không có bài làm ở nhà.