Bài Làm Ở Nhà Lớp 6

10/8 - 10/15
Bài Học Số 7, Truyền Thống Gia Đình  trang 49.

Xin Quý Phụ Huynh đọc cho các em viết ra giấy phần A . Xin Quý Phụ Huynh ký tên lên giấy.
10/1 - 10/8
Bài Học Số 4, Tự Do của Bạn trang 28) gồm các phần như sau:
  1. Học và dùng các từ phần C (trang 30-31) để trả lời cho 10 câu (trang 31-32)
  2. Dùng các trạng từ phần D (trang 32) để trả lời cho 15 câu (trang 33)

Mỗi ngày các em có thể làm 5 câu.

9/24 - 10/1
Bài Học Số 4, Tự Do của Bạn trang 28 gồm các phần như sau:

1. Xin Quý Phụ Huynh đọc cho các em viết ra giấy phần A (xin Quý Phụ Huynh ký tên lên giấy)
    - Phần này có thể làm trong 3 ngày.

2. Các em trả lời 5 câu phần B (trang 29)
    - Phần này có thể làm trong 2 ngày.
9/17 - 9/24
1. Dùng chữ thích hợp của trang 15-16 để điền vào chỗ trống cho 10 trang 16-17

2. Các em tự tìm các tĩnh từ cho 15 câu trang 17-18

          Ví dụ như: to, sáng, lớn, đẹp, thông minh, cứng, ầm ĩ, nóng, lạnh, dài, ...

3. Dùng chữ "trông" hoặc"thấy" cho 10 câu trang 18-19

Các em chỉ cần làm 7 câu cho mỗi ngày trong 5 ngày.

9/10 - 9/17
Vì thời gian học ở trường rất ngắn, các em cần phải làm thêm bài tập về nhà. Chúng tôi sẽ cho các em bài tập về nhà vào cuối buổi học. Rất mong Quý Phụ Huynh giúp đỡ cho các em trong thời gian làm bài tập ở nhà như:
  • Đọc cho các em viết để các em nghe và phát âm đúng hơn
  • Nói chuyện bằng Tiếng Việt với các em thường xuyên hơn

Xin nhắc các em là chỉ cần học khoảng 15-20 phút mỗi ngày. Không nên học nhiều hơn vì sẽ bị chán. Tuy nhên các em cần phải học ít nhất 4 ngày một tuần.

Chúng tôi không kịp cho các em bài tập vào buổi học đầu tiên, xin Quý Phụ Huynh nhắc các em làm bài tập về nhà tuần này như sau:

  1. Ngày-1 và 2: Đọc cho các em viết phần A "Sống Với Đoàn Thể" và trả lời 3 câu hỏi phần B
  2. Ngày 3: và 4: Đọc và hiểu các từ phần C