Bài Làm Ở Nhà Lớp 4

12/17/2017
Coming soon.
12/10/2017
1. Bài học 6 - trang 47 - 49: Làm phần D và Đ điền vào chổ trống trong sách. 

2. Bài học 7 - trang 52: đặt câu cho những chữ sau đây. Xin quý phụ huynh nhắc các em viết các câu vào quyển sách giấy trắng do cô Thuận phát ra.

- huân chương: medal
- luân lý: morals, ethics
- quân đội: military
- tuân lệnh: to obey a military order
- mùa xuân: spring season
- tuấn tú: handsome
- áo quần: clothes
- tuần lễ: the week
- chuẩn bị: to prepare
- quanh quẩn: to hang around someone
- ngu xuẫn: stupid
- hậu thuẫn: to support someone
- luận văn: essay, composition
- quận: town, district
- hòa thuận: to get along with someone


Bài kiểm tra:
1. Bài học 7 trang 52: Biết đọc, hiểu nghĩa (tiếng Việt và tiếng Anh), và biết viết câu của những chữ trong phần đặt câu.
12/3/2017
Tuần này không có bài  kiểm tra.

Bài làm ở nhà: 
1. Trong bài kiểm tra ngữ vựng tuần trước vào ngày 11-19-2017 - Bài học 6 trang 45, cho mỗi chữ viết sai, học sinh viết chữ đúng năm lần và nộp với bài kiểm tra để được tăng thêm hạng điểm.

2. Bài học 6 - trang 47 trên phần C: Biết đọc, hiểu nghĩa (tiếng Việt và tiếng Anh), và đặt câu cho những chữ ngữ vựng trong sách. Xin quý phụ huynh nhắc các em viết bài làm ở nhà trong quyển sách giấy trắng do cô Thuận phát ra hai tuần trước.
11/19/2017
1. Trong bài kiểm tra ngữ vựng tuần trước vào ngày 11-12-2017, cho mỗi chữ viết sai, học sinh viết chữ đúng năm lần và nộp với bài kiểm tra để được tăng thêm hạng điểm.

2. Bài học 6 - trang 45: đặt câu cho những chữ sau đây:

    khoai - potato
    khoan khoái - to feel at ease or to feel relaxed
    ngoái đầu lại - turn your head back
    thoái lui - move backward
    phiền toái - troublesome
    đi hoài - to go always
    mệt nhoài - very tired
    bên ngoài - outside
    quả xoài - mango
    thoải mái - comfortable
    bà ngoại - grandmother on mother's side
    hủy hoại - to destroy
    toại nguyện - satisfied
    huyền thoại - myth

Bài kiểm tra:

1. Bài học 6 trang 45: Biết đọc, hiểu nghĩa (tiếng Việt và tiếng Anh), và biết viết câu của những chữ trong phần đặt câu.
11/12/2017
1. Trong bài kiểm tra ngữ vựng tuần trước vào ngày 11-05-2017, cho mỗi chữ viết sai, học sinh viết chữ đúng năm lần và nộp với bài kiểm tra để được tăng thêm hạng điểm.

2. Bài học 5 Người Vui Sướng  - Phần C, D, Đ, và E trang 40-43:

Bài kiểm tra:

1. Bài học 5 trang 39: Biết đọc, hiểu nghĩa, và biết viết câu của phần "Bài Học Luân Lý" gồm tiếng Việt và tiếng Anh như sau:

Niềm vui là do mình nghĩ chứ không phải ở cái mình có hoặc mình là ai.
Happiness is because of what we think and not because of which material things we have or which title or position we have in society

11/5/2017
1. Trong bài kiểm tra viết chính tả tuần trước vào ngày 10-29-2017, cho mỗi chữ viết sai, học sinh viết chữ đúng năm lần và nộp với bài kiểm tra để được tăng thêm hạng điểm.

2. Bài học 5 Phần B Trang 39: bài "Người Vui Sướng"

Trong lớp tuần rồi học sinh đã được giảng đoạn văn thứ nhất. Xin quý phụ huynh đọc và giải thích bài văn này cho các em ở nhà. Trong lớp tuần này học sinh sẽ được giảng thêm.

Bài kiểm tra:
1. Biết đọc, hiểu nghĩa, và biết viết các ngữ vựng của Bài học 5 phần B trang 40 và phần D trang 41.

10/29/2017
Bài làm ở nhà: 
1. Phần E: Tiếp theo tuần trước. Phân biệt những nghĩa khác nhau của những chữ sau đây và đặt một câu cho từng nghĩa. Học sinh có thể dùng những chữ văn phạm đã học để làm câu.
    1. thật: true, real, actual
    2. thật là: to be very
    3. hay: interesting (thí dụ: quyển sách này rất hay)
    4. hay: to hear of some thing or news (thí dụ: vừa mới hay tin ...)
    5. hay: often, usually (thí dụ: hay quên ... )

Bài kiểm tra:
1. Biết đọc, hiểu nghĩa, và biết viết các ngữ vựng và phản nghĩa của phần Đ trang 84.

10/22/2017
1. Trong bài kiểm tra viết chính tả tuần trước vào ngày 10-15-2017, cho mỗi chữ viết sai, học sinh viết chữ đúng năm lần và nộp với bài kiểm tra để được tăng thêm hạng điểm.
 
2. Bài 11 phần C, D, và E trang 82-85 (Không có phần Đ trang 84): Trong lớp tuần rồi, cô Mỹ-Thuận đã giải thích các câu trong phần C trang 82 cho các em. Xin quý phụ huynh đọc và giải thích các câu trong phần D cho các em ở nhà trang 83-84. 

Tuần này không có bài kiểm tra

Tuần này trong lớp học sinh sẽ học tiếp bài 11 phần Đ trang 84.

10/15/2017
1. Trong bài kiểm tra viết chính tả tuần trước vào ngày 10-08-2017, cho mỗi chữ viết sai, học sinh viết chữ đúng năm lần và nộp với bài kiểm tra đó tuần này để được tăng thêm hạng điểm.
 
2. Bài 11 phần B:  Trong lớp tuần rồi, cô Mỹ-Thuận đã dạy các em đoạn đầu của bài văn trang 81.   Xin
quý phụ huynh đọc thêm với các em ở nhà bài văn Tết Trung Thu trang 81-82.
 

Bài kiểm tra:

1. Biết đọc, hiểu nghĩa, và biết viết các ngữ vựng của phần B trang 82.
Tuần này trong lớp học sinh sẽ học tiếp bài 11 trang 82-84.
10/8/2017
1. Trong bài kiểm tra ngữ vựng tuần trước vào ngày 10-01-2017, cho mỗi chữ viết sai, học sinh viết chữ đúng năm lần và nộp với bài kiểm tra đó tuần này để được tăng thêm hạng điểm. Thí dụ từ điểm B được lên điểm A.  Những học sinh đã đúng hết được điểm A sẽ  được lên điểm A+.
 
2. Bài 3 - phần H và I, trang 27 - 28: Học sinh điền vào chổ trống trong sách và tập đặt câu. Trong lớp tuần rồi, cô Mỹ-Thuận đã dạy các em bài văn trang 26.   

3. Hiểu nghĩa câu tục ngữ bằng tiếng Mỹ của câu ca dao khuyên ta thế nào?

        Một cây làm chẳng nên non,
        Ba cây chụm lại nên hòn núi cao.
 
Bài kiểm tra:

1. Viết chính tả một đoạn văn của bài " Biết Thì Thưa Thốt " trang 26 từ câu
   "Giảng bài xong , cô giáo hỏi cả lớp ..." tới "...Không biết thì dựa cột mà nghe"

Tuần này trong lớp học sinh sẽ học bài 11 trang 80 về Tết Trung Thu.
10/1/2017
Bài làm ở nhà: 

1. Trong bài kiểm tra ngữ vựng tuần trước vào ngày 09-24-2017, cho mỗi chữ viết sai, học sinh viết chữ đúng năm lần và nộp với bài kiểm tra đó tuần này để được tăng thêm hạng điểm. Thí dụ từ điểm B được lên điểm A.  Những học sinh đã đúng hết được điểm A sẽ  được lên điểm A+.
 
2. Bài 3 - phần D, Đ, và E trang 23 đến 25: Học sinh điền vào chổ trống trong sách. Trong lớp tuần rồi, cô Mỹ-Thuận và Michael đã tập đọc và  giảng nghĩa các chữ và câu trong những phần này.  
 
Bài kiểm tra:

1. Biết đọc, hiểu nghĩa, và biết viết các ngữ vựng của phần Đ trang 24.

Tuần này trong lớp học sinh sẽ học bài văn trang 26.
9/24/2017
Bài 3 - phần A, B, và C trang 20, 21 và 22: Học sinh điền vào chổ trống trong sách. Trong lớp tuần rồi, cô Mỹ-Thuận và Michael đã tập đọc và  giảng nghĩa các chữ và câu trong những phần này.  
 
Bài kiểm tra:

Biết đọc, hiểu nghĩa, và biết viết các ngữ vựng của phần B.
9/17/2017
Các em ôn lại cách phát âm và đánh vần trang 4,5,6.