Bài Làm Ở Nhà Lớp 3-B

10/8 - 10/15
Tiếp tục học bài 2.

--- Tập đọc và viết chính tả phần C, trang 16.

--- Trả lời các câu hỏi phần D, trang 16.

--- Điền vào chỗ trống dựa theo chữ tiếng Anh cho sẵn phần Đ, trang 17.

--- Điền vào chỗ trống dựa theo các chữ tiếng Anh cho sẵn phần E, trang 17.

--- Đặt câu với các chữ cho sẵn, trang 18.

Chúa Nhật ngày 15 khi vào lớp các em sẽ được hướng dẫn thêm về các phần các em đã làm ở nhà.
10/1 - 10/8
Học bài 2

--- Tập đọc và viết lại các chữ trong phần A hai lần trên các dòng kẻ sẵn. Trang 14.

--- Tập đọc và viết lại các chữ trong phần B năm lần trên những dòng kẻ sẵn. Trang 15.

--- Đọc trước bài đọc Món Ăn Việt Nam cho thông thạo hơn. Trang 16.
9/24 - 10/1
Bài 1: Phần E trả lời các câu hỏi. 

      • Phần G điền vào chỗ trống.

     • Phần H đặt câu với chữ có sẵn.

Chúa Nhật này sẽ có bài thi kiểm tra, bài thi dựa trên các phần đã học. Xin phụ huynh các em tuần rồi vắng mặt, cho các em đến trường đúng giờ và giúp các em ôn bài trước.
9/17 - 9/24
* Tập đọc và viết lại các chữ trong phần A, C, hai lần trên những hàng kẻ có sẵn.

* Tập đọc và viết lại những chữ trong phần B, C năm lần trên những hàng kẻ sẵn để nhớ và thuộc mặt chữ.

Xin phụ huynh giúp các em tập đọc trước bài Tập Đọc: Thích Tháng Nào, để khi vào lớp tuần này là thực hành luôn.
9/10 - 9/17
Các em ôn lại cách phát âm và đánh vần trang 4,5,6.