Bài Làm Ở Nhà Lớp 3

05/01/2022

Các em sẽ có bài thi kỳ II.  Xin phụ huynh phụ giúp các em ôn lại những bài học từ bài 6 đến 10. 

Đính kèm trong email này là study guide để phụ cho các em ôn lại.  Những gì ở trong study guide sẽ có ở trong bài thi kỳ II.

In Study Guide – Click here!

04/03/2022
Các em bài làm ở nhà bài số 9 và 10:
Tập đọc câu chuyện "Phù Đổng Thiên Vương" trong bài #9 (trang 59)
Làm xong phần A trong bài #10 (trang 63)
Sẽ có bài thi kiễm tra cho bài #9 vào ngay Chúa Nhật, 3 thang 4.  Các em cần ôn lại phần B, C, và Đ cho bài thi kiểm tra.
01/16/2022
Các em làm xong phần A va B (trang 37-38)
12/12/2021

- Các em bài làm ở nhà bài số 5:

Làm xong phần A va B (trang 32-33)

Tập đọc câu chuyện "Sư Tử và Chuột" (trang 34)

Sẽ có Bài Thi Kỳ I vào ngay Chúa Nhật, 19 thang 12.  Các em đã nhận được Study Guide Chúa Nhật trước, nên xin phụ huynh giúp các em ôn lại cho Bài Thi Kỳ I.

In Study Guide - Click Here!

11/14/2021
Các em bài làm ở nhà bài số 3:
Làm xong phần B, D, va Đ (trang 21-23)
Tập đọc câu chuyện "Em Sẽ Cao Hơn" (trang 22)
Sẽ có bài thi kiểm tra bài 3 vào Chúa Nhậ sặp tới.  Các em cần ôn lại phần B, C, và Đ cho bài thi kiểm tra.
11/7/2021
Bài số 3. Làm xong phần A trang 19 - 20
10/30/2021
Xin quý phụ huynh vui lòng nhắc các em làm những phần sau đây:

·          C và D của bài học số ba

Please remind students to do the following homework:

·          Complete part C and D for lesson 3
10/24/2021
Các em bài làm ở nhà bài số 2:
Làm xong phần D, Đ, E, va (trang 16-18)
Sẽ có bài thi kiểm tra bài 2 vào Chúa Nhậ sặp tới.  Các em cần ôn lại phần B, C, Đ, va E cho bài thi kiểm tra.
10/17/2021
Các em bài làm ở nhà bài số 2:
Tập đọc và viết lại phần A va B. (trang 14-15)
Nếu được, xin tập đọc bài "Món Ăn Việt Nam." (trang 16)

Do homework lesson #2:
Practice reading and rewriting parts A and B. (pages 14-15)
If possible, please practice reading "Món Ăn Việt Nam." (page 16)

10/10/2021
Bài số 1:
Tập đọc và viết lại phần A, B, C, và D (trang 7-10)