Bài Làm Ở Nhà Lớp 3-A

5/13/2018
 
5/6/2018
Các em sẽ có Bài thi học kỳ II vào Chủ Nhật 6/5/18.

Bảng hướng dẫn có đính kèm sau đây
Tuần này các em sẽ được ôn thêm trong lớp. Xin quý phụ huynh giúp các em ôn từ bây giờ.
Những em chưa làm bài kiểm tra tuần vừa qua (22/4) xin đến sớm 15 phút (1:25).
Cám ơn quý phụ huynh rất nhiều!
Thuy-Van
Vincent
Final Exam Study Guide
Bài học số 5 trang 31-36
A/-Tập đọc và hiểu các chữ sau đây. Chọn một chữ và đặt câu với chữ        đó: Bơm, cơm, rơm, thơm, sớm, bờm, sơn, trơn, lớn, giỡn.
B/-Điền vào chỗ trống câu số 1,4,5,7,10.
Bài học số 6 trang 37-44
A/-Tập đọc và hiểu các chữ sau đây. Chọn một chữ và đặt câu với chữ        đó:   Bóp, cọp, họp, hộp, lớp, hót, bọt, tốt, nhột, rớt.
B/-Điền vào chỗ trống câu số 1,2,5,8,9.
Bài học số 7 trang 45-50
A/-Tập đọc và hiểu các chữ sau đây. Chọn một chữ và đặt câu với chữ        đó:   Chúc, phúc, tức, thức, mực, ngực, bút, lụt, đứt, nứt.
B/-Điền vào chỗ trống câu số 2,4,6,10,11.
C/- Tập đọc và viết chính tả “Lớp Việt Ngữ” 
Bài học số 8 trang 51-56
A/-Tập đọc và hiểu các chữ sau đây. Chọn một chữ và đặt câu với chữ        đó:   Thuê, Huế ,thuế, xuề xòa, huệ, hủy, nhụy, giúp, núp.
B/-Điền vào chỗ trống câu số 2,3,4,5,7.
Bài học số 9 trang 57-62
A/-B/-Tập đọc và hiểu các chữ sau đây. Chọn một chữ và đặt câu với chữ đó:   khum, sum họp, cúm, đun, giun, thun, bún, rún, mụn.
B/-Điền vào chỗ trống câu số 1,3,5,7,10.
Bài học số 10 trang 63-68
A/-Tập đọc và hiểu các chữ sau đây. Chọn một chữ và đặt câu với chữ        đó:  Rách, thách, kịch, sạch sẽ, con ếch, ích lợi, chích ngừa, mục            đích, bịch kẹo, cuốn lịch.
B/-Điền vào chỗ trống câu số 4,5,6,7,9.
C/-Đặt câu hỏi dựa theo phần trả lời gạch dưới các câu số: 1,3,4,6,10.
4/29/2018
Các em sẽ có Bài thi học kỳ II vào Chủ Nhật 6/5/18.

Bảng hướng dẫn có đính kèm sau đây

Tuần này các em sẽ được ôn thêm trong lớp. Xin quý phụ huynh giúp các em ôn từ bây giờ.
Những em chưa làm bài kiểm tra tuần vừa qua (22/4) xin đến sớm 15 phút (1:25).

Final Exam Study Guide


Bài học số
5 trang 31-36


A/-Tập đọc và hiểu các chữ sau đây. Chọn một chữ
và đặt câu với chữ        đó: Bơm, cơm, rơm, thơm, sớm, bờm, sơn, trơn, lớn, giỡn.

B/-Điền vào chỗ trống câu
số 1,4,5,7,10.

Bài học số 6 trang 37-44


A/-Tập đọc và hiểu các chữ sau đây. Chọn một chữ và đặt câu với chữ        đó:   Bóp, cọp, họp, hộp, lớp, hót, bọt, tốt, nhột, rớt.

B/-Điền vào chỗ trống câu số 1,2,5,8,9.

Bài học số 7 trang 45-50


A/-Tập đọc và hiểu các chữ sau đây. Chọn một chữ và đặt câu với chữ        đó:   Chúc, phúc, tức, thức, mực, ngực, bút, lụt, đứt, nứt.

B/-Điền vào chỗ trống câu số 2,4,6,10,11.

C/- Tập đọc và viết chính tả
 “Lớp Việt Ngữ” 

Bài
học số 8 trang 51-56

A/-Tập đọc và hiểu các chữ sau đây. Chọn một chữ và đặt câu với chữ        đó:   Thuê, Huế ,thuế, xuề xòa, huệ, hủy, nhụy, giúp, núp.

B/-Điền vào chỗ trống câu số 2,3,4,5,7.

Bài học số 9 trang 57-62


A/-B/-Tập đọc và hiểu các chữ sau đây. Chọn một chữ và đặt câu với chữ đó:   khum, sum họp, cúm, đun, giun, thun, bún, rún, mụn.

B/-Điền vào chỗ trống câu số
1,3,5,7,10.

Bài học số 10 trang 63-68


A/-Tập đọc và hiểu các chữ sau đây. Chọn một chữ và đặt câu với chữ        đó:  Rách, thách, kịch, sạch sẽ, con ếch, ích lợi, chích ngừa, mục            đích, bịch kẹo, cuốn lịch.

B/-Điền vào chỗ trống câu số 4,5,6,7,9.


C/-Đặt câu hỏi dựa theo phần trả lời gạch dưới các
câu số: 1,3,4,6,10.
4/22/2018
Các em sẽ có bài kiểm tra vào tuần này, tuy nhiên có 4 em  vắng mặt sẽ làm bài kiểm tra vào tuần kế tiếp 29/4/18. Xin phụ huynh cho các em đến sớm 15 phút (1:25pm).

Xin hướng dẫn các em làm những phần sau đây:

Trang 57,58: viết 2 lần và tập đọc các chữ có gạch dưới.

Trang 58, 59: thuộc các chữ TÔM HÙM, BÙN LẦY, BÚN BÒ HUẾ, GIẤY VỤN.

Trang 59: tập đọc bài "PHÙ ĐỔNG THIÊN VƯƠNG".

Trang 61: thuộc câu sau đây TRỜI LẠNH LÀM NGƯỜI TA DỄ BỊ BỊNH CÚM.
4/15/2018
Các em sẽ có bài kiểm tra vào tuần này. Xin nhắc nhở và giúp các em ôn và làm các phần sau đây:

- Trang 51: tập phát âm và nhớ mặt chữ các từ gạch dưới.
- Trang 52: hiểu và nhớ các chữ kép TÀU THỦY, XÚP GÀ, HOA HUỆ.
- Trang 53: tập đọc bài CHÓ NGÁP PHẢI RUỒI.
- Trang 54: chính tả phần D. câu số 3, ANH EM TRONG NHÀ PHẢI GIÚP ĐỠ NHAU.
  Các em sẽ được  nghỉ 2 tuần Chúa Nhật.

• Chúa Nhật 4/1/2018 Lễ Phục Sinh

• Chúa Nhật 4/8/2018 Lễ Kính Lòng Chúa Thương Xót
3/18/2018
Các em sẽ có thi đố vui.
2/11/2018
- Tuần này các em sẽ có kiểm tra bài học số 7. Xin giúp các em ôn lại các phần sau đây:
- Trang 45 tập đọc và nhớ 8 âm ghép.
- Trang 46 nhớ 6 mặt chữ.
- Trang 47 tập đọc và hiểu bài "Lớp Việt Ngữ".
- Các em phải nhớ câu các em đã viết trong tuần trước.
- The quiz will be given this Sunday,
- Please help your child review the following:
- Page 45 memorizes the sound of 8 family words.
- Pages 46 understand 6 words.
- Page 47 practices read and understand "Lớp Việt Ngữ".
- Your child must memorize a sentence that she/he wrote last week.
4/2/2018
Các em viết câu đã được chỉ định trong lớp.
1/121/2018
Các em tập đọc và hiểu nghĩa bài CON CÁO VÀ CHÙM NHO. Ôn lại các câu hỏi và câu trả lời trang 43.

Read and understand the meaning of the story THE FOX AND GRAPES. Review the questions and the answers on page 43.

The story in English is the guide to help your child to study.
1/14/2018
Để các em phát âm và nói rõ tiếng Việt hơn. Vào mỗi buổi học bắt đầu từ Chủ Nhật này 14/01/18 các em sẽ được kiểm tra tập đọc.

Xin giúp các em đọc nhuần nhuyễn và hiểu bài đọc "Sư tử và chuột" trang 34. Trả lời câu hỏi trang 34 và 35. 

"Sư tử và chuột" bằng tiếng Anh:

"The lion and the mouse"
One day by accident, the mouse wandered into the lion's feet, but the lion released him. The mouse thanks and said to the lion: "soon I will repay you".
Few months later, while hunting in the jungle, the lion got caught in the trap. The lion roared and tried to escape from the trap net, but no avail.
When heard the lion roar, mouse ran to him. He gnawed the net to help the lion escape.

To help students pronounce Vietnamese clearly. They will be tested reading in class every week, starting this Sunday 01/14/18.

Help your child to read and to understand "The Lion and the mouse" on page 34.
Answer the questions on page 34 and 35.

1/7/2018
- Các em tập đọc bài "Sư tử và chuột" trang 34.

- Read the reading "Sư tử và chuột" page 34.
12/17/2017
Các em sẽ có kiểm tra học kỳ I.

Các em ôn bài theo bảng Hướng dẫn ôn bài đã gởi cho các em tuần vừa qua.

There's a midterm exam on this Sunday 12/17/17. Please review the study guide that has sent home last Sunday.
12/10/2017
Các em làm bài sau đây:
- Trang 25,26,27: tập đọc và viết mỗi chữ 2 lần.
- Trang 28,29: tập đọc bài TÌNH BẠN. Trả lời câu hỏi từ 2 đến 5.
- Điền vào chỗ trống.
- Trang 30: làm một câu với phần gợi ý cho sẵn.
- Chủ Nhật 17/12 các em sẽ có kiểm tra học kỳ I.
- Page 25,26,27: read and write each word 2 times.
- Page 28,29: read the reading TÌNH BẠN. Answer the questions 2,3,4,5. Fill in the blanks.
- Page 30: write a sentence from for the following parts.
- There will be the midterm exam on Sunday 12/17. Study guide will send home with your child this Sunday.
12/3/2017
Các em không có bài làm ở nhà.
11/263/2017
- Các em làm các phần sau đây:
- Trang 19,20: Biết đọc và viết 3 chữ đã chọn.
- Trang 21: thuộc các chữ.
- Trang 22: dịch qua tiếng Anh câu đã được chỉ định.
- Đặt câu với từ đã cho ( đã chọn trong lớp).

- Page 19,20: memorize 3 assigned words.
- Page 21: memorize these words.
- Page 22: translate into English the assigned sentence. Write a sentence from the word that assigned in class.

11/19/2017
Các em sẽ có bài kiểm tra vào Chủ Nhật này. Các em  ôn lại bài số 3 các phần sau đây:

- Trang 19,20,21 phần A và B.

- Trang 22 thuộc một câu đã được chỉ định trong bài "Em sẽ cao hơn". Làm một câu từ các chữ trong phần ngữ vựng đã được chỉ định.

- Trang 23 phần Đ.
11/12/2017
- Trang 19,20: Biết đọc và viết 3 chữ đã chọn.

- Trang 21: thuộc các chữ.

- Trang 22: dịch qua tiếng Anh câu đã được chỉ định.

- Đặt câu với từ đã cho ( đã chọn trong lớp).

- Page 19,20: memorize 3 assigned words.

- Page 21: memorize these words.

- Page 22: translate into English the assigned sentence.

- Write a sentence from the word that assigned in class.
11/5/2017
Các em bài làm ở nhà cho tuần này:

     • Trang 19 và 20 phần A:

Đọc và viết lại các chữ 2 lần.

Chọn ra 3 chữ và viết lại bên cạnh bằng tiếng Anh.
     • Trang 21 phần B: Đọc và viết lại các chữ 3 lần.

Homework for this week.

     • Page 19 and 20 session A:

Read and write 2 times.

Pick out 3 words and write next to them in English.

     • Page 21 session B: read and rewrite 3 times.

10/29/2017
- Các em sẽ có bài kiểm tra vào Chủ Nhật 10/29/17. Xin quý phụ huynh giúp các em ôn lại các phần sau đây:

- Trang 14: đọc cho các em  để biết cách ráp phụ âm đầu và cụm chữ cho sẵn:

ÓC,ỌC,ỐC,ỘC. Như "c-óc=cóc"

- Trang 15: đọc, hiểu và viết.
- Trang 16, phần D: nhớ và hiểu câu trả lời.
- Trang 17 dịch qua tiếng Anh:
- Phần Đ câu 1,5,6,8 và 10.
- Phần E câu 1,2,3 và 10.
10/15/2017
- Các em làm bài trang 15: tập đọc và viết lại 3 lần mỗi chữ.

- Trang 16: giúp các em đọc 3 lần đoạn văn "Món Ăn Việt Nam"
10/8/2017
Viết lại 15 chữ sau đây một lần bằng tiếng Việt và tiếng Anh và nhớ mặt chữ: ÓC, CÓC, MÓC, TÓC, THÓC, CHỌC, LỌC, MỌC, SỌC, ỐC, GỐC, LỐC, ĐỘC, LỘC, MỘC.

Write these words one time in Vietnamese and English and memorize them: ( see above).
10/1/2017
• Nhớ 5 chữ sau đây:

      nhà bếp, cái nhíp, lễ phép, thịt bò và kẹt xe. (trang 8 và 10)

• Nhớ đoạn văn trong "Thích Tháng Nào" từ "Lan giơ tay...... ngày tháng của mình." và phần Ngữ vựng. (trang 11)

• Điền vào chỗ trống: đã, đang, sẽ, mỗi và một. (trang 12)

• Cách dùng các từ: mặc, mang, đội, đeo và chống gậy.(trang 13)

• Extra bonus: viết một câu từ chữ các em đã được chỉ định trong lớp.

9/24/2017
Các em làm bài trang 7,9: viết mỗi chữ hai lần.

Trang 8,10: viết mỗi chữ ba lần và hiểu nghĩa.

Trang 11: "Thích Tháng Nào"

Các em đọc và hiểu nghĩa.

EXTRA BONUS: Các em viết một câu từ chữ đã chọn trong lớp tuần vừa qua (CN 17/9).
9/17/2017
Các em ôn lại cách phát âm và đánh vần trang 4,5,6.