Bài Làm Ở Nhà Lớp 3-A

12/17/2017
Coming soon.
12/10/2017
Các em làm bài sau đây:
- Trang 25,26,27: tập đọc và viết mỗi chữ 2 lần.
- Trang 28,29: tập đọc bài TÌNH BẠN. Trả lời câu hỏi từ 2 đến 5.
- Điền vào chỗ trống.
- Trang 30: làm một câu với phần gợi ý cho sẵn.
- Chủ Nhật 17/12 các em sẽ có kiểm tra học kỳ I.
- Page 25,26,27: read and write each word 2 times.
- Page 28,29: read the reading TÌNH BẠN. Answer the questions 2,3,4,5. Fill in the blanks.
- Page 30: write a sentence from for the following parts.
- There will be the midterm exam on Sunday 12/17. Study guide will send home with your child this Sunday.
12/3/2017
Các em không có bài làm ở nhà.
11/263/2017
- Các em làm các phần sau đây:
- Trang 19,20: Biết đọc và viết 3 chữ đã chọn.
- Trang 21: thuộc các chữ.
- Trang 22: dịch qua tiếng Anh câu đã được chỉ định.
- Đặt câu với từ đã cho ( đã chọn trong lớp).

- Page 19,20: memorize 3 assigned words.
- Page 21: memorize these words.
- Page 22: translate into English the assigned sentence. Write a sentence from the word that assigned in class.

11/19/2017
Các em sẽ có bài kiểm tra vào Chủ Nhật này. Các em  ôn lại bài số 3 các phần sau đây:

- Trang 19,20,21 phần A và B.

- Trang 22 thuộc một câu đã được chỉ định trong bài "Em sẽ cao hơn". Làm một câu từ các chữ trong phần ngữ vựng đã được chỉ định.

- Trang 23 phần Đ.
11/12/2017
- Trang 19,20: Biết đọc và viết 3 chữ đã chọn.

- Trang 21: thuộc các chữ.

- Trang 22: dịch qua tiếng Anh câu đã được chỉ định.

- Đặt câu với từ đã cho ( đã chọn trong lớp).

- Page 19,20: memorize 3 assigned words.

- Page 21: memorize these words.

- Page 22: translate into English the assigned sentence.

- Write a sentence from the word that assigned in class.
11/5/2017
Các em bài làm ở nhà cho tuần này:

     • Trang 19 và 20 phần A:

Đọc và viết lại các chữ 2 lần.

Chọn ra 3 chữ và viết lại bên cạnh bằng tiếng Anh.
     • Trang 21 phần B: Đọc và viết lại các chữ 3 lần.

Homework for this week.

     • Page 19 and 20 session A:

Read and write 2 times.

Pick out 3 words and write next to them in English.

     • Page 21 session B: read and rewrite 3 times.

10/29/2017
- Các em sẽ có bài kiểm tra vào Chủ Nhật 10/29/17. Xin quý phụ huynh giúp các em ôn lại các phần sau đây:

- Trang 14: đọc cho các em  để biết cách ráp phụ âm đầu và cụm chữ cho sẵn:

ÓC,ỌC,ỐC,ỘC. Như "c-óc=cóc"

- Trang 15: đọc, hiểu và viết.
- Trang 16, phần D: nhớ và hiểu câu trả lời.
- Trang 17 dịch qua tiếng Anh:
- Phần Đ câu 1,5,6,8 và 10.
- Phần E câu 1,2,3 và 10.
10/15/2017
- Các em làm bài trang 15: tập đọc và viết lại 3 lần mỗi chữ.

- Trang 16: giúp các em đọc 3 lần đoạn văn "Món Ăn Việt Nam"
10/8/2017
Viết lại 15 chữ sau đây một lần bằng tiếng Việt và tiếng Anh và nhớ mặt chữ: ÓC, CÓC, MÓC, TÓC, THÓC, CHỌC, LỌC, MỌC, SỌC, ỐC, GỐC, LỐC, ĐỘC, LỘC, MỘC.

Write these words one time in Vietnamese and English and memorize them: ( see above).
10/1/2017
• Nhớ 5 chữ sau đây:

      nhà bếp, cái nhíp, lễ phép, thịt bò và kẹt xe. (trang 8 và 10)

• Nhớ đoạn văn trong "Thích Tháng Nào" từ "Lan giơ tay...... ngày tháng của mình." và phần Ngữ vựng. (trang 11)

• Điền vào chỗ trống: đã, đang, sẽ, mỗi và một. (trang 12)

• Cách dùng các từ: mặc, mang, đội, đeo và chống gậy.(trang 13)

• Extra bonus: viết một câu từ chữ các em đã được chỉ định trong lớp.

9/24/2017
Các em làm bài trang 7,9: viết mỗi chữ hai lần.

Trang 8,10: viết mỗi chữ ba lần và hiểu nghĩa.

Trang 11: "Thích Tháng Nào"

Các em đọc và hiểu nghĩa.

EXTRA BONUS: Các em viết một câu từ chữ đã chọn trong lớp tuần vừa qua (CN 17/9).
9/17/2017
Các em ôn lại cách phát âm và đánh vần trang 4,5,6.