Bài Làm Ở Nhà Lớp 3-A

10/8 - 10/15
- Các em làm bài trang 15: tập đọc và viết lại 3 lần mỗi chữ.

- Trang 16: giúp các em đọc 3 lần đoạn văn "Món Ăn Việt Nam"
10/1 - 10/8
Viết lại 15 chữ sau đây một lần bằng tiếng Việt và tiếng Anh và nhớ mặt chữ: ÓC, CÓC, MÓC, TÓC, THÓC, CHỌC, LỌC, MỌC, SỌC, ỐC, GỐC, LỐC, ĐỘC, LỘC, MỘC.

Write these words one time in Vietnamese and English and memorize them: ( see above).
9/24 - 10/1
• Nhớ 5 chữ sau đây:

      nhà bếp, cái nhíp, lễ phép, thịt bò và kẹt xe. (trang 8 và 10)

• Nhớ đoạn văn trong "Thích Tháng Nào" từ "Lan giơ tay...... ngày tháng của mình." và phần Ngữ vựng. (trang 11)

• Điền vào chỗ trống: đã, đang, sẽ, mỗi và một. (trang 12)

• Cách dùng các từ: mặc, mang, đội, đeo và chống gậy.(trang 13)

• Extra bonus: viết một câu từ chữ các em đã được chỉ định trong lớp.

9/17 - 9/24
Các em làm bài trang 7,9: viết mỗi chữ hai lần.

Trang 8,10: viết mỗi chữ ba lần và hiểu nghĩa.

Trang 11: "Thích Tháng Nào"

Các em đọc và hiểu nghĩa.

EXTRA BONUS: Các em viết một câu từ chữ đã chọn trong lớp tuần vừa qua (CN 17/9).
9/10 - 9/17
Các em ôn lại cách phát âm và đánh vần trang 4,5,6.