Bài Làm Ở Nhà Lớp 3 - A

4/5/2020
Cám ơn quý phụ huynh và các em đã gởi bài làm ở nhà. Em rất cảm ơn quý phụ huynh giành thời giờ quý báu giúp các em làm bài và nộp bài qua email và phone. Em biết việc học online này làm mất thời gian các anh chị rất nhiều nhưng mong quý phụ huynh cùng cố gắng với các em nha. Mong các em nào chưa nộp bài làm ở nhà sẽ nộp sớm trong tuần này.

Trước khi học bài mới các em có một "Take home quiz" về bài học số 11. Hạn chót nộp bài là ngày 5 tháng 4. Các em cần phải làm như sau.

1. Chon 20 chữ trong bài học số 11. Viết nghĩa tiếng Việt và tiếng Anh cho mỗi chữ.

2. Chọn 5 chữ trong số 20 chữ đó và đặt 5 câu. Xin gợi ý các em dùng What, Where, When, Why,

How, Who, Whose giống như học trong tiếng Anh để đặt câu để mỗi câu dài hơn và đầy đủ ý nghĩa.

Thank you very much for reminding your child to turn in the homework. If you haven't done so, please remind them to turn the homework in this week. I also thank for your time and patient and continue this learning and turning homework via email and phone until our school is allowed to opened again.

Before we move on to our new lesson, please have you child to do a Take Home Quiz as following. The deadline to turn in is April 4.

1. Choose 20 words in the lesson 11 and write down a meaning of each word in Vietnamese and English.

2. Choose 5 in those 20 words and make 5 sentences. Please advise them to use What, Where, When, Why, How, Who, Whose like they learn to make sentences in English to stretch the sentences and make them more meaningful.

Thank you very much for your support!
3/22/2020
Sau đây là bài làm ở nhà cho các em như sau. Các em cần nộp bài này trước ngày 28 tháng 3.

1. Tập đọc bài Cáo và Cò, sau đó trả lời câu hỏi trong trang 72.

2. Làm phần E, trong trang 73 và phần G trong trang 74.

Here are their first homework online. They need to submit them before March 28

1. Read the story "Cáo và Cò" then answer the questions on page 72.

2. Work on part E on page 73 and part G on page 74.

Xin thông báo đến tất cả quý phụ huynh các em sẽ KHÔNG có chương trình Việt ngữ, Giáo Lý, TNTT

từ:
Chúa Nhật ngày 15 tháng 3 đến Chúa Nhật ngày 19 tháng 4.

Kính chúc tất cả quý phụ huynh luôn được khỏe mạnh và bình an.

3/8/2020
Các em có bài kiểm tra vào ngày Chủ Nhật ngày 8 tháng 3.
Nội dung bài ôn giống như bài làm ở nhà của tuần vừa rồi.
3/1/2020
Sau đây là bài làm ở nhà của các em lớp 3A như sau:

1. Làm phần C - Điền vào chỗ trống, trang 64-65.
2. Phần G - Đặt câu, trang 68.
3. Phần H - Học thuộc lòng, trang 68.
4. Tập viết phần tóm tắt bài Hai Con Gà Trống "Hai con gà trống đánh nhau. Một con thắng, một con thua. Con thắng bị diều hâu bắt đi vì nó quá kiêu ngạo.”

Tất cả những phần trên sẽ có trong bài kiểm tra vào Chủ Nhật tuần tới vào ngày 8 tháng 3, 2020
2/23/2020
Các em cần làm những phần sau:

1. Tập đọc bài “Hai Con Gà Trống” trong trang 65.

2. Phần E và G trong trang 67 và 68 - Đặt câu hỏi.
2/16/2020
Chủ Nhật tuần này lớp 3A có bài kiểm tra. Mong quý phụ huynh cho các em ôn các phần sau:

1.  Ôn lại nghĩa các chữ trong phần B, trang 58, 59.

2. Tập viết chính tả: Phù Đổng Thiên Vương, "Vua ban cho gươm, ngưa và áo giáp. Cậu bé ba tuổi biến thành một chàng trai, phi ngựa vung gươm đánh tan quân giặc."

3. Đặt câu mệnh lệnh với những chữ cho sẵn trong phần E, trang 61-62 trong 1 tờ giấy để nộp lên cho cô giáp như 1 phần của bài kiểm tra.
2/9/2020
Sau đây là bài làm ở nhà của các em:

1. Viết một lần phần A, trang 57 - 58.

2. Viết ba lần phần B, trang 58 - 59.

3. Bài đọc chính tả Phù Đổng Thiên Vương trong phần C, trang 59 hơi khó nên mong quý phụ huynh cho các em tập đọc từ 2-3 lần và xem trước phần trả lời câu hỏi trong trang 60.
1/19/2020
Các em sẽ có kiểm tra vào Chủ Nhật này

Xin giúp các em làm bài tập phần C,E và H trang 39, 42 và 43.

Tập đọc câu chuyện "Con Cáo và Chùm Nho" trang 42.

Chính tả tập viết câu "Một lần, hai lần, rồi ba lần, Cáo nhảy lên để lấy chùm nho nhưng vẫn không được".
1/19/2020
Các em sẽ có kiểm tra vào Chủ Nhật này

Xin giúp các em làm bài tập phần C,E và H trang 39, 42 và 43.

Tập đọc câu chuyện "Con Cáo và Chùm Nho" trang 42.

Chính tả tập viết câu "Một lần, hai lần, rồi ba lần, Cáo nhảy lên để lấy chùm nho nhưng vẫn không được".
1/12/2020
1. Tập đọc và viết 4 lần những chữ trong phần B, trang 46 - 47.

2. Đặt câu cho mỗi chữ trong phần B.

1. Practice to read and write 4 times all the words in section B, page 46 - 47

2. Make a sentence for each word in the section B.
12/15/2019
- Các em lớp 3A có bài kiểm tra học kỳ 1. Bài ôn cho bài kiểm tra như sau:

1. Ôn lại nghĩa của các chữ trong phần B, trang 38.
2. Ôn lại phần Điền vào chỗ trống của phần C, trang 39.
3. Ôn lại cách viết 4 câu Ca Dao - Tục Ngữ và nghĩa đen và bóng (literal and figurative meanings) trong trang 136.
4. Các em tập đặt 1 câu cho 1 chữ trong phần B mà các em đã được chọn trong lớp. Câu đó phải dài và đầy đủ ý nghĩa. Các em đã được dạy cách viết 1 câu dài và có đầy đủ ý nghĩa (stretch a sentence) bằng cách trả lởi giống như trong tiếng Anh: what, where, when, how, who, whose. Phần này được xem là phần Thêm điểm - Bonus của Bài kiểm tra.

This Sunday December 15 we are having a midterm test. Here is the review:
1. Review meaning of the words in section B, page 38.
2. Review section C, page 39  Fill in the blank.
3. Review literal and figurative meaning of 4 Proverbs on page 136.
4. Make a sentence for 1 assigned word in section B. This is a bonus. The sentence should be long and meaningful. The students already learned how to stretch a sentence using what, where, when, how, who, whose.

12/8/2019
Ngày 24 tháng 11 vừa qua các em đã được học qua phần Ca Dao, Tục Ngữ, và Thành Ngữ trong trang 136. Xin quý phụ huynh giúp các em hiểu ý nghĩa của mỗi câu và viết mỗi câu 4 lần để nộp lên cho cô giáo vào Chủ Nhật tuần này:

1. Nước chảy đá mòn.
Literal meaning: Running water wears away stone. / Constant dripping hollows out the stone.
Figurative meaning/underlying meaning: What might seem like a slow, futile and repetitive attempt at something might actually achieve its results in the long term.

2. Tốt danh hơn lành áo.
Literal meaning: A good reputation is better than a shirt in good condition.
Figurative meaning: Good reputation is more valuable than material possessions.

3. Thương người như thể thương thân.
Literal meaning: Love other people like you love your body.
Figurative meaning: Love others like you love yourself.

4. Lên non mới biết non cao. Nuôi con mời biết công lao mẹ hiền.
Literal meaning: Until you climb a mountain, you will know its height. Raising children will make you understand the commendable/creditable works of a gentle mother.
Figurative meaning: One can only feel or understand something when he or she actually do it. A child can only understand his/her parents hard works when he/she becomes a parent.
11/24/2019
Chủ Nhật ngày 24 tháng 11 các em lớp 3A sẽ có bài kiểm tra. Bài Ôn cho các em lớp 3A như sau:

1. Ôn lại nghĩa tiếng Việt và tiếng Anh của những chữ trong phần B, trang 33
2. Ôn nghĩa của những chữ trong phần Ngữ Vựng của bài "Sư Tử và Chuột", trang 34.
3. Xem lại phần Điền Vào Chỗ Trống của phần Đ, trang 35.
Here are the review for the test this week:
1. Review both Vietnamese and English meanings of the words in part B, pae 33.
2. Review meanings of the words in the Vocabulary - Ngu Vung of the reading "Su Tu và Chuot",  on page 34.
3. Review part Đ - Fill in the blank, page 35.

11/17/2019
Các em làm những phần sau:

1. Tập đọc và viết lại 1 lần những chữ trong phần A, trang 31 - 32.
2. Tập đọc và viết 4 lần những chữ trong phần B, trang 33.
3. Tập đọc 3 lần bài "Sư Tử và Chuột", trang 34
4. Trả lời câu hỏi trong phần D, trang 34 - 35.

Here are homework for our class 3A as following:

1. Practice read and write 1 time the words in part A, page 31 32.
2. Practice read and write 4 time the words in part B, page 33.
3. Read the story "Su Tu va Chuot", page 34
4. Answer the questions in part D, page 34 - 35.
11/10/2019
Chủ Nhật ngày 10 tháng 11 các em lớp 3A sẽ có bài kiểm tra. Xin gởi quý phụ huynh Bài Ôn cho các em lớp 3A như sau:

1. Ôn lại nghĩa tiếng Việt,  tiếng Anh và đặt câu cho mỗi chữ trong phần Ngữ Vựng của bài "Tình Bạn", trang 28.

2. Tập viết chính tả "Bạn là người ngăn cản không cho mình làm điều sai....... chơi chung với mình và làm mình cười."

11/3/2019
Các em làm những phần sau:

1. Tập đọc và dịch nghĩa của bài đọc "Tình Bạn" trong trang 28 sang tiếng Anh vào giấy để nộp lên vào Chủ Nhật này.
2. Đặt câu cho mỗi chữ trong phần Ngữ Vựng trong trang 28.
3. Trả lời câu hỏi trong phần D, trang 28 - 29.

Here are homework for our class 3A as following:
1. Practice to read and translate the reading "Tinh Ban" on page 28 to turn in this Sunday.
2. Make 1 sentence for each word in the part "Ngu Vung" - Vocabulary on page 28 to turn in also.
3. Answer the questions in part D, page 28-29.

10/27/2019
Chủ Nhật ngày 27 tháng 10 các em lớp 3A sẽ có bài kiểm tra Xin gởi quý phụ huynh Bài Ôn cho các em lớp 3A như sau:

1. Ôn lại nghĩa tiếng Việt và tiếng Anh của những chữ trong phần B, trang 21.

2. Tập viết chính tả "Các bạn nói em sẽ không cao hơn nữa; nhưng em không nghĩ không phải như vậy. Em không tin như thế. Anh Thanh nói, em chỉ cần chịu khó uống sữa mỗi ngày và tập thể thao nhiều thì sẽ cao lớn."

3. Ôn lại phần Đ - Điền vào chỗ trống, trang 23.

Here are the reviews for the test this week:

1. Review both Vietnamese and English meaning of the words in part B, page 21.

2. Practice dictation the following sentences ""Các bạn nói em sẽ không cao hơn nữa; nhưng em không nghĩ không phải như vậy. Em không tin như thế. Anh Thanh nói, em chỉ cần chịu khó uống sữa mỗi ngày và tập thể thao nhiều thì sẽ cao lớn."

3. Review part D - Fill in the blank, page 23.

10/20/2019
Các em làm những phần sau:

1. Tập đọc và viết lại 1 lần những chữ trong phần A, trang 19-20.
2. Tập đọc và viết 4 lần những chữ trong phần B, trang 21.
3. Tập đọc 3 lần bài "Em Sẽ Cao Hơn", trang 22
4. Trả lời câu hỏi trong phần D, trang 22-23.

10/13/2019
Chủ Nhật ngày 13 tháng 10 các em lớp 3A sẽ có bài kiểm tra Xin gởi quý phụ huynh Bài Ôn cho các em lớp 3A như sau:

1. Ôn lại nghĩa tiếng Việt và tiếng Anh của những chữ trong phần B, trang 15.
2. Ôn lại phần E - Điền vào chỗ trống trong trang 17.
3. Đặt câu với những chữ cho sẵn của phần G trong trang 18 để nộp như 1 phần trong bài kiểm tra.

10/6/2019
Các em làm những phần sau:

1. Tập đọc và viết lại 1 lần những chữ trong phần A, trang 14.
2. Tập đọc và viết 4 lần những chữ trong phần B, trang 15.
3. Viết lại 2 lần bài tập đọc Món Ăn Việt Nam trong trang 16 để nộp vào tuần này.
4. Trả lời câu hỏi trong phần D, trang 16.

Homework for our class 3A as following:

1. Practice read and write 1 time the words in part A, page 14.
2.  Practice read and write 4 time the words in part B, page 15.
3. Rewrite twice the story "Món Ăn Việt Nam" in paper to turn in this week.
4. Answer the questions in part D, page 16.

9/29/2019
1. Ôn lại những chữ và nghĩa tiếng Anh của những chữ như sau: ghi chép, nhà bếp, lễ phép, bắt kịp, gạo nếp, mệt mỏi, hít vào, giống hệt, kẹt xe, mùi khét.

2. Tập viết chính tả câu: " Tháng nào cũng quan trọng. Các em phải cố gắng học hành và để đừng phí những ngày tháng của mình."

3. Đặt câu với những chữ cho sẵn của phần H trong trang 13 để nộp như 1 phần trong bài kiểm tra.

Các em sẽ có Bài kiểm tra vào Chủ Nhật ngày 29 tháng 9, 2019

1. Review the meaning of the following words: ghi chép, nhà bếp, lễ phép, bắt kịp, gạo nếp, mệt mỏi, hít vào, giống hệt, kẹt xe, mùi khét.

2. Practice dictation for the sentence:" Tháng nào cũng quan trọng. Các em phải cố gắng học hành và để đừng phí những ngày tháng của mình."
3. Make sentences for given words in part H, page 13 to turn in as part of the test.

We will have a test on this Sunday September 29, 2019.

9/22/2019
1. Tập đọc và viết lại 1 lần những chữ trong phần A và C, trang 7 và 9.
2. Tập đọc và viết 4 lần những chữ trong phần B và D trong trang 8 và 10.
2. Đặt câu cho 5 chữ mà các em đã được chọn trong lớp vào tuần rồi để nộp vào Chủ Nhật tuần này.

Xin lưu ý:
- Những em nào chưa bao giờ nhận được phần thưởng Hãnh Diện Là Người Việt Nam thì xiin quý phụ huynh khuyến khích các em tập hát bài Quốc Ca Việt Nam để được lãnh thưởng vào cuối năm học.
- Sau mỗi 2 tuần, các em sẽ có bài kiểm tra trước khi các em học bài kế tiếp.

1. Practice read and write 1 time the words in part A and C on page 7 and 9.
2.  Practice read and write 4 time the words in part B and D on page 8 and 10.
3. Make 1 sentence for each of 5 words that they were assigned in the class to turn in this Sunday.

Please note:
- For those students haven't received the award "Proud to be Vietnamese", parents, please help them learn the Vietnamese National Anthem so they will receive the award this year.
-About every 2 weeks, the students will have a test before move on to a new lesson.