Bài Làm Ở Nhà Lớp 1

05/01/2022
1. Làm bài Phần A trang 70 và 71. 

2. Phần B trang 71 và 72.

3. Phần C trang 72 và 73.

1. Read and write those words in Part A page 70 & 71.

2. Read and write those words in Part B page 71 & 72.

3. Fill in the blank using those words below in Part C page 72 & 73.
04/10/2022
1. Làm bài trang 64.
2. Viết lại bài “Ngày Giỗ” trang 65 vào vở.
3. Viết vào vở tên 10 vật dụng trong bếp nhà em.

1. Use given words page 64 to fill in the blank.
2. Read and rewrite the story “Ngày Giỗ” on notebook.
3. Write on notebook 10 things in your kitchen.
04/03/2022
1. Làm bài trang 62 và 63.
2. Dùng những chữ trang 63 để đặt câu hoàn chỉnh và viết vào vở.

1. Read and rewrite all the words page 62 and 63.
2. Use the given words on page 63 to make a complete sentence and write on notebook.

03/27/2022
1. Các em viết lại trong vở câu chuyện "Con Chó Của Em" trang 61.

2. Làm bài Phần B, trang 82, 83; Phần C trang 83, 84.

1. Write on notebook the story "Con Chó Của Em" page 61.

2. Part B, page 82, 83: Fill in the blank.

3. Part C, page 83, 84: Use the given words to fill in the blank with correct meaning.
03/13/2022
Đặt câu với các chữ trong phần B cài 12, các em viết ra giấy và nộp lại cho cô vào CN này.

Make sentences with these words in lession 12 part B.  write them down on paper and turn in this Sunday.
01/23/2022
1. Làm bài Phần C trang 47, Phần D trang 48: chỉ tập đọc thôi

2. Tập đọc những câu sau đây:

a. Mùa đông em mặc ÁO LẠNH.
b. Mẹ em mặc ÁO DÀI đi lễ.
c. Ba em mặc ÁO VÉT đi tiệc cưới,
d. Em bé mặc ÁO ĐẦM đẹp quá.
đ. ÁO THUN này màu xanh.
e. Mẹ mua ÁO SƠ MI cho anh của em.
g. Chị em mặc ÁO NGỦ màu hồng.
h. Hôm nay em mặc ÁO MƯA đi học.

3. Làm Bài Kiểm Tra 2 Phần B trang 78 và Phần C trang 79.

1. Read and rewrite all the words below in Part C page 47, part D page 48: read only.

2. Read all the sentences below:

a. Mùa đông em mặc ÁO LẠNH.
b. Mẹ em mặc ÁO DÀI đi lễ.
c. Ba em mặc ÁO VÉT đi tiệc cưới,
d. Em bé mặc ÁO ĐẦM đẹp quá.
đ. ÁO THUN này màu xanh.
e. Mẹ mua ÁO SƠ MI cho anh của em.
g. Chị em mặc ÁO NGỦ màu hồng.
h. Hôm nay em mặc ÁO MƯA đi học.

3. Do the Test 2 Part B (fill in the blank) page 78 and Part C (find matching pairs) page 79

01/16/2022
Dưới đây là bài làm ở nhà cho các em:

1. Làm bài Phần A trang 45, Phần B trang 46 và 47.

2. Tập đọc những câu sau đây:

a. CÁI BAO màu đỏ.
b. TRÁI TÁO này rất ngọt.
c. TRÁI ĐÀO ngon quá.
d. Mẹ chiên cơm trong CÁI CHẢO.
đ. CON DAO này rất bén.
e. NÓI LÁO không tốt.
g. HÀNG RÀO nhà em màu xanh.
h. ÔNG LÃO đang đi bộ.
i. Ngày mai CƠN BÃO sẽ đến đây. 
k. Em thích ĐI DẠO ở công viên.

There is homework for the children:

1. Read and rewrite all the words below in Part A page 45, part B page 46 và 47.

2. Read all the words below:

a. CÁI BAO màu đỏ.
b. TRÁI TÁO này rất ngọt.
c. TRÁI ĐÀO ngon quá.
d. Mẹ chiên cơm trong CÁI CHẢO.
đ. CON DAO này rất bén.
e. NÓI LÁO không tốt.
g. HÀNG RÀO nhà em màu xanh.
h. ÔNG LÃO đang đi bộ.
i. Ngày mai CƠN BÃO sẽ đến đây. 
k. Em thích ĐI DẠO ở công viên.

12/19/2021
Các em tìm 15 chữ tiếng Anh liên quan đến mùa lễ Giáng Sinh và tìm nghĩa tiếng Việt của những chữ này.

Find 15 English words relate to Christmas season and find the Vietnamese meaning for those words.
12/12/2021
1. Làm bài phần A trang 37, phần B trang 38 & 39 và phần C trang 39.

2. Bài Kiểm Tra vào Chủ Nhật ngày 12 tháng 12: Viết Chính Tả phần B trang 38 & 39.

1. Read and write all the words: part A on page 37, part B on page 38 & 39. 
Memories and write all the words part C on page 39.

2. Sunday Dec 12 Quiz: Dictation part B on page 38 & 39.
11/21/2021
Bài làm ở nhà cho các em tuần này:

1. Xin quý phụ huynh hỏi các em chọn 10 chữ liên quan đến ngày lễ Tạ Ơn bằng tiếng Anh và viết xuống giấy.

2. Xin quý phụ huynh giúp các em viết nghĩa 10 chữ các em chọn ở trên bằng tiếng Việt.
There is homework for kids this week:

1. Ask kids chose 10 English words relate to Thanksgiving and write on paper.

2. Help kids write in Vietnamese those words they have chosen.
11/7/2021
1. Làm bài Phần A trang 25; B trang 26; C trang 27. 

2. Hiểu nghĩa và học thuộc lòng các chữ có hình Phần B trang 26.

3. Bài kiểm tra vào Chủ Nhật Nov 7 2021: Viết Chính Tả (Dictation) các chữ có hình Phần B trang 26.

1. Page 25, 26, 27: Read and rewrite the following words.

2. Page 26, B: Understand, know the meaning and memorize all the words have pictures page 26.

3. Quiz on Sunday Nov 7 2021: Dictation all the words have pictures page 26.
10/30/2021
1. Tập Đọc phần D trang 23 và Làm Bài phần Đ trang 24.
2. Làm Bài phần B trang 76.

1. Read all the sentences in part D page 23.
2. Part Đ page 24: Fill in the blanks using those suitable words next to the pictures.
3. Part B page 76: Find the Vietnamese's meaning for those English words in parentheses thenwriting complete word in Vietnamese on left column.

10/24/2021
1. Làm bài Phần A trang 19, 20; B trang 21; C trang 22. 
2. Hiểu nghĩa và học thuộc lòng các chữ có hình Phần C trang 22.
3. Bài kiểm tra vào Chủ Nhật Oct 24 2021: Viết Chính Tả (Dictation) các chữ có hình Phần C trang 22.

1. Page 19, 20, 21 ,22: Read and rewrite the following words.
2. Page 22, C: Understand, know the meaning and memorize all words have the pictures page 22.
3. Quiz on Sunday Oct 24 2021: Dictation all words have the pictures page 22.
10/17/2021
1. Làm bài Phần A trang 13, 14; B trang 15; C trang 16, Đ  trang 18. 
2. Hiểu nghĩa và học thuộc lòng các chữ có hình trang 18.
1. Page 13, 14, 15, 16: Read and rewrite the following words.
2. Page 18, Đ: Understand and memorize those words have pictures.
3. Page 18, Đ: Fill in the blanks using the suitable words given below to make meaning sentences.
10/10/2021
1. Làm bài Phần C trang 10, D trang 11, Đ trang 12. 
2. Hiểu nghĩa và học thuộc lòng các chữ có hình trang 12.
3. Bài kiểm tra vào Chủ Nhật Oct 10 2021: Viết Chính Tả (Dictation) các chữ có hình trang 12.

1. Page 10, C: Read and rewrite the following words.
2. Page 11, D: Read the following sentences.
3. Page 12, Đ: Fill in the blanks using the suitable words given below to make meaningful sentences.
4. Quiz on Sunday Oct 10 2021: Dictation all words have the pictures page 12.