Bài Làm Ở Nhà Lớp 2

05/01/2022
 
04/10/2022
1.  Học thuộc các chữ trang 79 và 80.

2.  Viết Chính Tả :
     a.  Bà nội đan áo len.
     b.  Em thấy một bầy chim sẻ.

Các em sẽ có Bài Kiểm Tra vào Chúa Nhật này, ngày 10 tháng 4 .

1. Memorize the words on pages 79 and 80.

2. Spelling :
     a.  Bà nội đan áo len.
     b.  Em thấy một bầy chim sẻ.

You will have the Test this Sunday, April 10

04/03/2022
1.  Viết Chính Tả :
     a.  Sách của em có bìa tím.
     b.  "Người công dân luôn vững bền tâm chí."

2.  Tập đọc và viết lại các từ trong trang 74.

1. Spelling :

     a. Sách của em có bìa tím.
     b. "Người công dân luôn vững bền tâm chí."

2. Practice reading and rewriting the words on page 74.

03/27/2022
1.  Tập đọc Bài "Tiếng Việt" trang 75.

2.  Viết Chính Tả:  Lâm học bài Việt Ngữ.

3.  Gạch dưới các tĩnh từ trong các câu trang 76.

1. Practice reading Lesson "Vietnamese" page 75.

2. Spelling: Lâm học bài Việt Ngữ.

3. Underline the adjectives in the sentences on page 76.

03/13/2022
1.  Tập đọc và học thuộc các từ trang 68.

2.  Viết Chính Tả câu :  " Nòi giống lúc biến phải cần giải nguy."

Các em sẽ có Bài Kiểm Tra vào Chúa Nhật này, ngày 13/3.

1. Practice reading and memorizing words on page 68.

2. Spelling sentences : " The race must be rescued at times of change."

You will have the Test this Sunday, March 13.

01/30/2022
1.  Tập đọc Bài  " Bao Lì Xì Đỏ " trang 57.

2.  Viết Chính Tả :  " Em chúc  ba má một năm mới khỏe mạnh 
, an khang và thịmh vượng."

1. Practice reading "Red Red Envelopes" page 57.

2. Spelling: " Em chúc  ba má một năm mới khỏe mạnh 
, an khang và thịmh vượng."

01/23/2022
1.  Học thuộc các từ trang 43, và phần Ngữ Vựng trang 44.

2.  Viết Chính Tả câu:  "  Vì tương lai quốc dân, cùng xông pha khói tên."

Các em sẽ có Bài Kiểm Tra vào Chúa Nhật này, ngày 23 tháng 1.

1. Memorize the words on page 43, and the Vocabulary section on page 44.

2. Spell the sentence: "  Vì tương lai quốc dân, cùng xông pha khói tên."

You will have the Test this Sunday, January 23.

01/16/2022
1.  Viết lại thành câu cho đúng trang 46.

2.  Viết Chính Tả câu :  '' Đồng lòng cùng đi hy sinh tiếc gì thân sống."

3.  Tập đặt câu trang 47.

1. Rewrite the sentences in the correct sentences on page 46.

2. Spell the sentence: '' Đồng lòng cùng đi hy sinh tiếc gì thân sống."

3. Practice making sentences on page 47.

12/19/2021
Chúa Nhật này, ngày 19 tháng 12 các em sẽ có Thi Học Kỳ I.  Em xin gởi đến quý phụ huynh Bài Ôn Thi Học Kỳ I cho các em như sau:

1.  Tập đọc Bài " CẮM TRẠI" trang 25.

2.  Học thuộc phần Ngữ Vựng trang 25.

3.  Viết Chính Tả :

"Em thích ngửi mùi gỗ của cây thông.  Em thích lội suối và nhặt sỏi."

Các em sẽ được chấm điểm về đọc và viết Bài "CẮM TRẠI ".

This Sunday, December 19th, the students will have their Semester I Exams. I would like to send you the Term I Exam Reviews for your children as follows:

1. Practice reading Lesson " CẮM TRẠI" page 25.

2. Memorize the Grammar section on page 25.

3. Spelling :

"I like to smell the wood of pine trees. I like to wade in streams and pick up gravel."

They will be graded on reading and writing the Lesson " CẮM TRẠI ".

12/12/2021
1.  Tập đọc và viết các từ trang 38.

2.  Viết Chính Tả câu :  "Này công dân ơi !  Đứng lên đáp lời sông núi."

3.  Điền vào chỗ trống phần E trang 41.

1. Practice reading and writing the words on page 38. 2.

2. Spell the sentence: "Này công dân ơi !  Đứng lên đáp lời sông núi."

3. Fill in the blanks in part E on page 41.

12/5/2021
1.  Tập đọc Bài "Bà Ngoại Em" trang 35.

2.  Trả lời 5 câu hỏi trang 36.

3.  Viết Chính Tả :  Mẹ đang hâm nóng nồi canh.

1. Practice reading Lesson " Bà Ngoại Em " page 35.

2. Answer 5 questions on page 36.

3. Spelling : Mẹ đang hâm nóng nồi canh
11/21/2021
1.  Học thuộc các từ trong phần B trang 28 và 29.

2.  Viết Chính Tả :    Chị Thắm ẵm em

Các em sẽ có Bài Kiểm Tra vào Chúa Nhật này, ngày 21 tháng 11.

1. Memorize the words in section B on pages 28 and 29.

2. Spelling: Chị Thắm ẵm em

3. You will have the Test this Sunday, November 21.

11/14/2021
1.  Tập đọc Bài "Mũi và Miệng"              trang 30.

2.  Trả lời 4 câu hỏi trang 31.

3.  Viết Chính Tả: 

 Em chăm chỉ học tiếng Việt.

1. Practice reading Lesson "Nose and Mouth" page 30.

2. Answer 4 questions on page 31.

3. Spelling:

  Em chăm chỉ học tiếng Việt.

11/7/2021
1.  Viết Chính Tả:  Nam rất thích đi cắm trại.

2.  Học thuộc các từ trong phần B trang 23 và 24.

Các em sẽ có Bài Kiểm Tra vào Chúa Nhật này, ngày 7 tháng 11.

1. Spelling: Nam rất thích đi cắm trại.

2. Memorize the words in section B on pages 23 and 24.

You will have the Test this Sunday, November 7th.

10/30/2021
1.  Tập đọc Bài : "Cắm Trại " trang 25.

2.  Trả lời 5 câu hỏi phần Đ trang 26.

3.  Viết Chính Tả:     Nam đang làm bài.

1. Practice reading Lesson: "Camping" page 25.

2. Answer 5 questions in part A on page 26.

3. Spelling: Nam đang làm bài.

10/24/2021

1.  Học thuộc các từ trong phần B trang 19 và 20.

2.  Viết Chính Tả câu :  "  Tốt gỗ hơn tốt nước sơn."

Các em sẽ có Bài Kiểm Tra vào Chúa Nhật này, ngày 24 tháng 10 tại phòng 203, trên lầu Hội Trường ( vì Chúa Nhật này Cộng Đoàn có Tiệc Bổn Mạng, nên cần phòng để trang trí).

1. Memorize the words in section B on pages 19 and 20.

2. Spell the sentence: "  Tốt gỗ hơn tốt nước sơn."

You will have the Test this Sunday, October 24 in room 203, upstairs in the Hall (because this Sunday the Community has a Patronus, so need a room to decorate).

10/17/2021
1.  Tập đọc và viết các từ trong phần D trang 13 và 14.

2.  Tập đọc Bài:  "Tổ Chim Sẻ" trang 16.

3.  Trả lời 5 câu hỏi trong phần Đ trang 17.

1. Practice reading and writing the words in section D pages 13 and 14.

2. Practice reading Lesson: "Tổ Chim Sẻ" page 16.

3. Answer the 5 questions in part Đ on page 17.

10/10/2021
1.  Viết Chính Tả:    Ông nội dạy bé Hảo học.

2.  Học thuộc các từ trong phần B trang 8 và 9 .

Các em sẽ có Bài Kiểm Tra vào Chúa Nhật này, lúc 1:40 PM.

1. Spelling: Ông nội dạy bé Hảo học.

2. Memorize the words in section B pages 8 and 9 .

You will have the Test this Sunday, at 1:40 PM.

10/03/2021
1.  Tập đọc và viết các từ trong phần B trang 8 và 9.

2.  Làm bài trang 7.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxfygfddwhmnhgefgnbgfdsas1s1qw21vd vv dw csx