Bài Làm Ở Nhà Lớp 1-B

10/8 - 10/15
- Các em làm bài trang 19 – 23. 

* Xin quý phụ huynh xem lại cho các cháu viết đúng và thuộc cách viết, và ký tên vào bài làm.
10/1 - 10/8
- Các em sẽ có bài thi trang 18.  Xin quý phụ Huynh tập cho các em đọc và viết các chữ ở trang 18.
9/24 - 10/1
- Trang 13 và 14: đánh vần, viết, và hiểu nghĩa các chữ.
9/17 - 9/24
- Các em viết tất cả các chữ của trang 7-10, xin phụ huynh ký tên vào các trang này.

- Các em cần học và sẽ có bài thi trang 10.

9/10 - 9/17
- Các em tập đọc các mẫu tự tiếng Việt – Trang 4, 5, và 6.